Mẫu biên bản công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật

Mẫu biên bản công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng viên

Mẫu biên bản công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng viên. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thành phần tham dự, đảng viên khiếu nại kỷ luật... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật như sau:

..........................

ỦY BAN KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày...tháng...năm....

BIÊN BẢN CÔNG BỐ

Quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật của

đồng chí………………, chức vụ………………, đơn vị……………..

- Căn cứ Quy chế làm việc số, ngày ......................... của UBKT ...................;

- Được sự ủy quyền (nếu được TCĐ cấp giải quyết khiếu nại ủy quyền)

Hôm nay vào lúc……giờ, ngày....tháng......năm..., tại .....................................

Thành phần tham dự gồm có: .........................................................................

* Đại diện cấp quyết định giải quyết khiếu nại:

1. Đ/c ...............................................................................................................

2. Đ/c ...............................................................................................................

* Đại diện TCĐ quản lý đảng viên khiếu nại:

1. Đ/c ..............................................................................................................

2. Đ/c ..............................................................................................................

* Đảng viên khiếu nại kỷ luật:

Đ/c .................................................................................................................

* Người ghi biên bản ....................................................................................

Nội dung:

+ Đồng chí ……………… thay mặt UBKT …(hoặc được ủy nhiệm của ……) đọc quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật số….. ngày…./… /….của (cấp giải quyết) đối với đồng chí (đảng viên khiếu nại)……

+ Ý kiến của đại diện cấp ủy quản lý đảng viên khiếu nại kỷ luật .................

+ Ý kiến của đảng viên khiếu nại kỷ luật .......................................................

+ Ý kiến của đại diện UBKT …..…… (hoặc được ủy nhiệm của ……)

Biên bản kết thúc vào hồi ……. giờ, ngày…..tháng …..năm…. đã đọc lại cho những người có mặt cùng nghe và nhất trí ký tên.

Biên bản được lập thành ............................. bản và được giao

Người ghi biên bản

Đại diện cấp ủy quản lý ĐV khiếu nại

Đảng viên khiếu nại

T/M(cấp QĐ)…….

Mẫu biên bản công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng viên

Mẫu biên bản công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng viên

Cuối năm, các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn giản, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 của chúng tôi.

Đánh giá bài viết
1 368
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo