Mẫu báo cáo tuân thủ quy chế, quy định của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Mẫu báo cáo tuân thủ quy chế, quy định của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tuân thủ quy chế, quy định của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là gì?

Mẫu báo cáo tuân thủ quy chế, quy định của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tuân thủ quy chế, quy định của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...

2. Mẫu báo cáo tuân thủ quy chế, quy định của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…..

….., ngàythángnăm...

BÁO CÁO TUÂN THỦ QUY CHẾ, QUY ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại).

- Tên doanh nghiệp: .........................................................................................................

- Mã số doanh nghiệp: .....................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở: ................................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ……………………………...……..

- Người liên hệ: ………………………………………..……………………………….

- Số điện thoại: ……………………………..Email:……………………………………

Báo cáo hoạt động trong kỳ: từ ngày 01 tháng 01 đến thời điểm báo cáo và ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 của năm gửi báo cáo với nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh chung của doanh nghiệp:

- Tổng doanh thu

- Tổng lợi nhuận

- Tổng doanh thu xuất khẩu

- Tổng số thuế nộp ngân sách nhà nước

- Tổng số tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

- Tổng kinh phí dành cho các hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

- Thông tin khác (nếu có)

2. Tình hình sản xuất, kinh doanh Sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu xuất khẩu;

- Thị trường xuất khẩu mới (nếu có);

- Thông tin về cải tiến mới liên quan đến tổ chức sản xuất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm (nếu có);

- Thông tin khác.

3. Việc quảng bá sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam và sử dụng Biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam

- Quảng bá sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam;

- Sử dụng Biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên sản phẩm, bao bì sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

4. Các hành vi bị xử phạt hành chính, xử lý hình sự (nếu có).

5. Kiến nghị, đề xuất

(Tên đầy đủ của Doanh nghiệp) …………………………………… chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung báo cáo trên./.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo tuân thủ quy chế, quy định của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Mẫu báo cáo tuân thủ quy chế, quy định của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 62