Mẫu báo cáo tốt nghiệp

Mẫu báo cáo tốt nghiệp của công Việt Nam học tập ở nước ngoài

Mẫu báo cáo tốt nghiệp của công Việt Nam học tập ở nước ngoài là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tốt nghiệp của công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài. Mẫu báo cáo nêu rõ nội dung tốt nghiệp, người báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tốt nghiệp của công Việt Nam học tập ở nước ngoài như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Kính gửi: ................................

1. Họ và tên: .....................................................................................................

2. Ngày sinh: .....................................................................................................

3. Cơ quan chủ quản: .......................................................................................

4. Địa chỉ cư trú ................................................................................................

5. Quyết định cử đi học số ……….ngày .... tháng .... năm .... của ...................

6. Thời gian học tập ở nước ngoài: ..................................................................

7. Thời gian gia hạn học tập ở nước ngoài: từ tháng …/ 20…. đến tháng …/20

8. Ngày tốt nghiệp: ................................. Ngày về nước: .................................

9. Kết quả học tập: ............................................................................................

- Văn bằng được cấp: .......................................................................................

- Kết quả xếp loại học tập: ................................................................................

10. Tên cơ sở giáo dục nước ngoài (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh):

...........................................................................................................................

11. Tên đề tài luận văn thạc sĩ (nếu học thạc sĩ coursework không có luận văn thì ghi: không có luận văn), đề tài luận án tiến sĩ, chuyên đề thực tập:

...........................................................................................................................

12. Tên và học hàm, học vị của người hướng dẫn: ..........................................

13. Đánh giá của cơ sở giáo dục hoặc giáo sư hướng dẫn (nếu có, viết tóm tắt):

............................................................................................................................

14. Tự đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu:

............................................................................................................................

15. Nguyện vọng, đề nghị:

............................................................................................................................

16. Cơ quan công tác sau khi tốt nghiệp về Việt Nam: ......................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

17. Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................

Điện thoại cố định: ............................., Điện thoại di động: ...............................

E-mail: ................................................................................................................

18. Kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan chủ quản, cơ quan cử đi học: .........

Tôi cam đoan nội dung báo cáo là hoàn toàn trung thực, chính xác và xin chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

.........., ngày...tháng...năm...

Người báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo tốt nghiệp của công Việt Nam học tập ở nước ngoài

Mẫu báo cáo tốt nghiệp của công Việt Nam học tập ở nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 496
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo