Mẫu báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Mẫu báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại là gì? Mẫu bản báo cáo tổng kết gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại là gì?

Mẫu báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Mẫu nêu rõ nội dung bảo báo cáo, tổng kết công tác quản lý....

2. Mẫu báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/……

……………., ngày ….. tháng …. năm 20…..

BÁO CÁO TỔNG KẾT
Công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại năm……

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

2. Khó khăn

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

2. Phân công tổ chức, bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại

4. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại

5. Các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể

a) Công tác theo dõi thông tin; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

b) Cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại

c) Sản xuất xuất bản phẩm thông tin đối ngoại

d) Tổ chức sự kiện thông tin đối ngoại trong và ngoài nước

đ) Hỗ trợ, hợp tác với báo chí nước ngoài để quảng bá Việt Nam

e) Các hình thức khác (nếu có)

6. Kinh phí

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM TỚI

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Nơi nhận:
- ………………;
- ………………;
- Lưu: VT, .....

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Mẫu báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo