Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh là gì? Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh là gì?

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số:..…..

..…, ngày....... tháng....... năm........

BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh(1)

STT

Mã ISBN

Nhà xuất bản

Tên gốc của xuất bản phẩm

Tên xuất bản phẩm bằng tiếng Việt

Số lượng

(bản)

Số hiệu đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Số hiệu của giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu

Kết quả thẩm định

Kết luận của người đứng đầu cơ sở nhập khẩu

1

2

3

4

5

Nơi nhận:

- Cục Xuất bản, In và Phát hành;

- Lưu: VT,....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
0 Bình luận
Sắp xếp theo