Mẫu báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc

Mẫu báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc là gì?

Mẫu báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình vi phạm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình vi phạm... Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

2. Mẫu báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc

TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........
Điện thoại/Fax:

………………, ngày …….. tháng …….. năm 20….

BÁO CÁO
Tình hình vi phạm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc

(Năm ………….)

Kính gửi: ..........................................................................

Thực hiện quy định tại Thông tư số: .... /2019/TT-BYT ngày tháng năm 2019, (Tên Đơn vị) báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong đấu thầu, cung ứng thuốc năm .... như sau:

Tên nhà thầu

Tên thuốc tham dự thầu vi phạm

GĐKLH/GPNK của mặt hàng vi phạm

Tên nhà thầu

Nội dung vi phạm

Ghi chú

I. Vi phạm trong việc thực hiện hợp đồng

II. Vi phạm trong việc thực hiện thu hồi thuốc

III. Các vi phạm khác

Ghi chú: Yêu cầu ghi rõ nội dung vi phạm của nhà thầu trong quá trình tham gia dự thầu, các vi phạm trong việc thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc của nhà thầu căn cứ vào các quy định hiện hành về đấu thầu thuốc và các quy định khác có liên quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc

Mẫu báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 117
0 Bình luận
Sắp xếp theo