Mẫu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT là gì?

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin báo cáo...

2. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………….
V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày….tháng…năm

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

1. Tên thương nhân: ……………………………………………………………………

2. Mã số thuế: ………………………………..…………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ: …………………………………..…………………………………..

4. Người đại diện: …………………………………..………………………………….

5. Điện thoại: …………………………….…………………………………………….

6. Email: ………………………….Fax:……………………………………………….

Liên hệ:

Chi tiết hợp đồng:

Số hợp đồng thực hiện hoạt động gia công: ………………………………………

Ngày bắt đầu: …………………………….……………………………………………

Ngày kết thúc: …………………………………………………………………………

Báo cáo số lượng nhập khẩu:

STT

Mô tả hàng hóa

Mã HS

Đơn vị tính

Tờ khai nhập khẩu

Số lượng

Trị giá

Xuất xứ

Báo cáo số lượng tái xuất khẩu:

STT

Mô tả hàng hóa

Mã HS

Đơn vị tính

Tờ khai xuất khẩu

Số lượng

Trị giá

Xuất xứ

Báo cáo số lượng tồn kho, tiêu hủy:

STT

Mô tả hàng hóa

Mã HS

Đơn vị tính

Tồn kho

Tiêu hủy

Biên bản

Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và hướng dẫn cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài và các quy định khác của pháp luật./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 195