Mẫu báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN là gì?

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 17/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
VKSND TỈNH …..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/C3-TMTH
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm....

….., ngày ….. tháng ….. năm 2020

Kính gửi: …………………………..

VKSND tỉnh …………. báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm.... theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước: Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ:

I. Tình hình công khai ngân sách tại các đơn vị thuộc, trực thuộc:

1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách:

2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách:

STT

Tên đơn vị

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách

Nội dung

Hình thức

Thời gian

Đúng nội dung

Chưa đúng nội dung

Đúng hình thức

Chưa đúng hình thức

Đúng thời gian

Chưa đúng thời gian

I

Đơn vị dự toán thuộc, trực thuộc

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…..

II

Đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ thuộc, trực thuộc

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

……

II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai nhưng chưa đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………………
- Lưu: VT,……..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Họ và tên

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 126
0 Bình luận
Sắp xếp theo