Mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là gì? Mẫu báo cáo tình hình thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là gì?

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là mẫu bản bao cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về tình hình, kết quả thực hiện chương trình...

2. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/BC-BCT
V/v báo cáo tình hình thực hiện đề án Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm ……..

….……., ngàythángnăm

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm ....

Kính gửi:………………………………………

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

2. Nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình.

3. Quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

4. Nội dung khác

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Đánh giá chung về hiệu quả thực hiện các hoạt động theo nội dung của Chương trình. So sánh hiệu quả kỳ này với cùng kỳ năm trước;

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chương trình:

+ Nêu cụ thể những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế tại cơ quan, đơn vị trực thuộc;

+ Phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM) CỦA KỲ TIẾP THEO

Nêu những định hướng, mục tiêu cơ bản, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể sẽ được tập trung thực hiện trong kỳ tiếp theo (Kỳ tiếp theo được hiểu là năm sau).

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 76