Mẫu báo cáo thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn

Mẫu báo cáo thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn

Mẫu báo cáo thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn là mẫu bản báo cáo của cá nhân, tổ chức gửi tới cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả thử việc

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ theo Thông tư 200

Mẫu báo cáo thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn

Mẫu báo cáo thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn như sau:

MẪU BÁO CÁO THU HỒI SẢN PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ SẢN PHẨM SAU THU HỒI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ......
V/v báo cáo thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn.
......, ngày .... tháng .... năm ....

Kính gửi: ........ (Tên cơ quan/đơn vị nhận báo cáo)

Tổ chức, cá nhân .......... báo cáo về việc thu hồi sản phẩm theo bản Thông báo số ...... và bản Kế hoạch thu hồi số ........ như sau:

1. Thông tin về sản phẩm thu hồi:

- Tên sản phẩm: ......................................................................................................

- Quy cách bao gói: (Khối lượng hoặc thể tích thực)

- Số lô: ...................................................................................................................

- Ngày sản xuất và/hoặc hạn dùng: ...........................................................................

- Lý do thu hồi: ........................................................................................................

2. Thông tin về số lượng sản phẩm không bảo đảm an toàn:

- Số lượng sản phẩm đã sản xuất (hoặc nhập khẩu): ..................................................

- Số lượng đã tiêu thụ: .............................................................................................

- Số lượng sản phẩm đã thu hồi: ...............................................................................

- Số lượng sản phẩm còn tồn chưa thu hồi được: ......................................................

3. Danh sách tên, địa chỉ các địa Điểm tập kết sản phẩm bị thu hồi.

4. Thời gian thu hồi thực tế (từ ngày... đến ngày...).

5. Đề xuất phương thức, thời gian khắc phục lỗi của sản phẩm thu hồi

6. ........ (tên tổ chức, cá nhân) báo cáo và đề nghị...(cơ quan/đơn vị liên quan) cho ý kiến bằng văn bản về phương thức xử lý sản phẩm thu hồi của tổ chức, cá nhân.

Nơi nhận:

- Cơ quan/đơn vị cần báo cáo;

- Lưu: ...

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 4.351
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo