Mẫu báo cáo thành tích và quá trình công tác đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

Mẫu báo cáo về thành tích và quá trình công tác đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

Mẫu báo cáo thành tích và quá trình công tác đề nghị xét tặng kỷ niệm chương là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích và quá trình công tác đề nghị xét tặng kỷ niệm chương. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2019/TT-VKSTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo thành tích và quá trình công tác xét tặng kỷ niệm chương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

……., ngày…….tháng……..năm………

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐỀ NGHỊ
XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “………..”

- Họ và tên: ………………………………………….. Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay:

I. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

(Từ tháng...năm... đến tháng...năm….)

Chức vụ, đơn vị công tác

Tổng số năm công tác trong ngành

Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ưu tiên1

II KỶ LUẬT2:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________________________________

1 Chỉ kê khai các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Anh hùng lao động, Huân chương lao động các hạng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2 Chỉ ghi hình thức kỷ luật từ “Khiển trách” trở lên./.

Mẫu báo cáo thành tích và quá trình công tác đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

Mẫu báo cáo thành tích và quá trình công tác đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 94
0 Bình luận
Sắp xếp theo