Mẫu báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu

Mẫu báo cáo thành tích về việc đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu

Mẫu báo cáo thành tích về việc đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích về việc đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh ........... năm...

I. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:...........................................................................................

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số:......
do.......................................cấp ngày.........tháng...........năm................................

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính:...............................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................

- Điện thoại:..............................................................Fax:...................................

- Email:....................................................................Website:.............................

II. Thành tích đạt được trong 3 năm gần đây:

1. Doanh nghiệp đạt được các chỉ tiêu sau.

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm...

Năm...

Thực hiện 6 tháng đầu năm…

Thực hiện

So sánh với năm trước (%)

Thực hiện

So sánh với năm trước (%)

1

Vốn sở hữu

Triệu đồng

2

Doanh thu

Triệu đồng

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

4

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

%

5

Nộp Ngân sách

Triệu đồng

6

Số lượng CBCNV

Người

7

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

Triệu đồng

8

Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện

Triệu đồng

9

Đầu tư cho đào tạo, đổi mới công nghệ

Triệu đồng

10

Hoạt động của tổ chức Đảng

TSVM/ TSVMTB

11

Hoạt động của tổ chức Công đoàn

VM/VMXS

12

Giải quyết việc làm lao động mới trong năm

Người

2. Đánh giá những thành tích nổi bật tạo nên thành công và khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác và khả năng hội nhập;

3. Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

4. Các danh hiệu, hình thức khen thưởng doanh nghiệp đạt được trong 03 năm gần đây.

Doanh nghiệp xin cam kết bản cáo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai doanh nghiệp xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

........., ngày...tháng...năm...

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

Mẫu báo cáo thành tích về việc đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu

Mẫu báo cáo thành tích về việc đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu

Đánh giá bài viết
1 1.042
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo