Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THPT

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên THPT

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên THPT là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích cá nhân của giáo viên đạt được trong năm học. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của giáo viên, nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên THPT như sau:

SỞ GD & ĐT...........

TRƯỜNG ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

..........., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

Năm học: …..

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

+ Họ và tên: ..................................................................................................

+ Sinh ngày: .................................................................................................

+ Nơi sinh: ....................................................................................................

+ Trình độ văn hóa: ......................................................................................

+ Chức vụ hiện nay: .....................................................................................

+ Quá trình công tác: ....................................................................................

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Hiệu quả đạt được trên các mặt công tác cá nhân

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

2. Tóm tắt thành tích của đơn vị hoặc tập thể thuộc về phần việc của bản thân phụ trách

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

3. Nguyên nhân đạt được thành tích trên là do:

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

III. KẾT QUẢ THI ĐUA

1. Quá trình được khen thưởng: (các thành tích khen thưởng đã được ghi nhận: cấp khen, thành tích được khen, hính thức khen)

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

2. Tự đánh giá thành tích phát huy ở mức độ nào, phạm vi nào

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

3. Đề nghị hình thức khen thưởng

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

Nhận xét đánh giá của thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp
(Ký, đóng dấu)

Người viết báo cáo
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên THPT

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên THPT

Đánh giá bài viết
1 1.299
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo