Mẫu báo cáo sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp trường

Mẫu báo cáo về việc sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp trường

Mẫu báo cáo về việc sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp trường là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp trường. Mẫu báo cáo nêu rõ nội dung sử dụng quỹ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp trường như sau:

MẪU BÁO CÁO VỀ SỬ DỤNG QUỸ GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
(CẤP TRƯỜNG)

Ngày báo cáo .............................................................................................

Thông tin cụ thể về trường:

• Tên trường :……………………… Mã trường ..........................................

• Địa chỉ trường …………………… Xã ......................................................

• Huyện ……………..……… Tỉnh ..............................................................

• Số học sinh

• Tổng số học sinh ………… Số học sinh từng khối .................................

• Giáo viên

• Tổng số giáo viên ………. Số giáo viên theo trình độ ............................

Thông tin cụ thể về quỹ hỗ trợ

• Tổng quỹ hỗ trợ .....................................................................................

• Thời hạn Ngày bắt đầu ……… Ngày kết thúc .......................................

Các Mục tiêu của quỹ hỗ trợ ....................................................................

• Mục đích tổng thể

..................................................................................................................

• Các Mục đích chính

#1. ............................................................................................................

#2. ............................................................................................................

Chỉ số thể hiện kết quả của quỹ hỗ trợ

Thông tin cụ thể về chỉ số

Giá trị ban đầu

Giá trị kết quả

Giá trị hiện nay

1. xxxxxxxxxxxx

2. yyyyyyyyyyyyy

Sử dụng quỹ hỗ trợ theo hạng Mục chi tiêu

Hạng Mục chi tiêu

Hoạt động cụ thể

Tổng

Kết quả/đầu ra

Xây dựng cơ bản - sửa chữa

Hàng hoá

Các Điều kiện thiết yếu

Các dịch vụ

Khác (ghi rõ)

Ký tên: ………

Mẫu báo cáo về việc sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp trường

Mẫu báo cáo về việc sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp trường

Đánh giá bài viết
1 21
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo