Mẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu của cá nhân tổ chức trên địa bàn

Mẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu của cá nhân tổ chức trên địa bàn là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu của cá nhân tổ chức trên địa bàn là gì?

Mẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu của cá nhân tổ chức trên địa bàn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu của cá nhân tổ chức trên địa bàn. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo...

2. Mẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu của cá nhân tổ chức trên địa bàn

UBND TỈNH/TP……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

BÁO CÁO
Về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu năm...........

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

I. THỐNG KÊ VỀ PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU, SỬ DỤNG

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu 01: (Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu số: ... ngày .., Cơ quan cấp)

Lô hàng phế liệu nhập khẩu

Thời điểm nhập (ngày/../..)

Khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Cửa khẩu nhập khẩu

Số tiền ký quỹ phế liệu

Hoàn trả/sử dụng số tiền ký quỹ

1. Phế liệu/mã HS

Lô 1

Lô 2…

Tổng cộng

Đã sử dụng

2. Phế liệu/mã HS

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu 02: (thống kê như 01…)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG

- Tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn (những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng); các sự cố môi trường liên quan đến phế liệu và xử lý sự cố; ký quỹ và sử dụng số tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu, ...).

- Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, ...

- Các vấn đề khác.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nơi nhận:
- Như trên;
- ....

TM. UBND TỈNH/TP… CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu của cá nhân tổ chức trên địa bàn

Mẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu của cá nhân tổ chức trên địa bàn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
0 Bình luận
Sắp xếp theo