Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu khách hàng

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu khách hàng là gì? Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu khách hàng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu khách hàng là gì?

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu khách hàng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về nghiệp vụ thuyết minh doanh thu khách hàng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu khách hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO NGHIỆP VỤ THUYẾT MINH DOANH THU KHÁCH HÀNG

Kỳ báo cáo: Quý..../Năm...

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………….

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên dịch vụ viễn thông (*)

Doanh thu lắp đặt/doanh thu hòa mạng

Doanh thu thuê bao

Doanh thu thông tin

Tổng

Ghi chú

1.

Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất

1.1

Dịch vụ cơ bản

a

Dịch vụ điện thoại

b

Dịch vụ truyền số liệu

c

Dịch vụ truyền hình ảnh

d

Dịch vụ hội nghị truyền hình

đ

Dịch vụ kênh thuê riêng

e

Dịch vụ mạng riêng ảo

1.2

Dịch vụ giá trị gia tăng

a

Dịch vụ thư điện tử

b

Dịch vụ thư thoại

c

Dịch vụ fax gia tăng giá trị

d

Dịch vụ truy nhập Internet

1.3

Dịch vụ cộng thêm

2.

Dịch vụ thông tin di động mặt đất

2.1

Doanh thu từ dịch vụ thông tin di động mặt đất theo hình thức trả sau

2.1.1

Dịch vụ cơ bản

a

Dịch vụ điện thoại

b

Dịch vụ nhắn tin

2.1.2

Dịch vụ giá trị gia tăng

a

Dịch vụ truy nhập Internet

2.1.3

Dịch vụ cộng thêm

2.2

Doanh thu từ dịch vụ thông tin di động mặt đất theo hình thức trả trước

2.2.1

Dịch vụ cơ bản

a

Dịch vụ điện thoại

b

Dịch vụ nhắn tin

2.2.2

Dịch vụ giá trị gia tăng

a

Dịch vụ truy nhập Internet

2.2.3

Dịch vụ cộng thêm

3.

Dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh

4.

Dịch vụ viễn thông di động vệ tinh

5.

Dịch vụ viễn thông di động hàng hải

6.

Dịch vụ viễn thông di động hàng không

Tổng

(*)Tên dịch vụ viễn thông bao gồm các dịch vụ viễn thông được liệt kê tại Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT ngày 18 tháng 05 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phân loại dịch vụ viễn thông

Tôi cam đoan các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./.


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng

…….., ngày……tháng…..năm……
Đại diện doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu khách hàng

Mẫu báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu khách hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
0 Bình luận
Sắp xếp theo