Mẫu báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Mẫu báo cáo về kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Mẫu báo cáo về kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo kết quả và xếp loại... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính như sau:

UBND......................

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: .............

..............., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO
Kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện
công tác cải cách hành chính Sở Công Thương năm ..(1)…

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

.....................(2) ........................................................................................

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại đã thể hiện đầy đủ các tiêu chí, điểm số thực tế của từng tiêu chí, kết quả thực hiện, kèm theo:

1. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Sở năm ……(1)…, gồm:

a) Công tác chỉ đạo, điều hành; Thông tin tuyên truyền và kiểm tra CCHC:

Điểm tự chấm: ……(3)…… điểm chuẩn.

b) Kết quả thực hiện các nội dung cụ thể của công tác CCHC:

Điểm tự chấm: ……(3)…… điểm chuẩn.

Cộng điểm (1.1 + 1.2): Điểm tự chấm ……(3)…… điểm chuẩn.

c) Điểm thưởng:

Điểm tự chấm: ……(3)…… điểm chuẩn.

d) Điểm trừ:

Điểm tự chấm: ……(3)…… điểm chuẩn.

2. Danh mục văn bản, tài liệu kiểm chứng:

.....................(4).........................................................................................

Trên đây là kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở năm ……(1)…., Sở Công Thương báo cáo và gửi hồ sơ kèm theo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở;

- Thành viên Hội đồng Sở;

- Lưu: VT, BPTN&TKQ, VP(HC), ...(5)....

GIÁM ĐỐC (6)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm thực hiện báo cáo.

(2) Nội dung.

(3) Số điểm tự chấm.

(4) Số văn bản và trích yếu nội dung văn bản.

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu báo cáo về kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Mẫu báo cáo về kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Đánh giá bài viết
1 29
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo