Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy định cấp báo động lũ trên các sông

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy định cấp báo động lũ trên các sông là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy định cấp báo động lũ trên các sông là gì?

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy định cấp báo động lũ trên các sông là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo kết quả thực hiện quy định cấp báo động lũ trên các sông. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả thực hiên... Mẫu được ban hành theo Quyết định 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy định cấp báo động lũ trên các sông

TÊN CƠ QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-…..

….., ngày ….. tháng ….. năm …..

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện quy định cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Năm …….

1. Kết quả triển khai thực hiện Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông

(Đánh giá sự phù hợp về quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên địa bàn quản lý với tình hình thực tế trong quá trình triển khai công tác phòng chống thiên tai lũ, ngập lụt;...)

2. Danh sách mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí do địa phương quy định (nếu có)

3. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

4. Đề xuất, kiến nghị

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- …
- Lưu: VT, …

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy định cấp báo động lũ trên các sông

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy định cấp báo động lũ trên các sông

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 19