Mẫu báo cáo kết quả thực hiện đề án Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện đề án Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là gì? Mẫu bản báo cáo kết quả thực hiện đề án chương trình thương hiệu quốc gia gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả thực hiện đề án Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là gì?

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện đề án Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả thực hiện đề án chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả báo cáo...

2. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện đề án Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…/…
V/v báo cáo kết quả thực hiện đề án Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm…….

…., ngàythángnăm

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại).

Thực hiện Đề án (Tên Đề án) thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số /QĐ-BCT ngày tháng năm , (Tên đơn vị chủ trì) báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Mục tiêu chính của đề án: …………………………………….……………………

2. Thời gian thực hiện: …………………………………………….………………….

3. Địa điểm: …………………………………………..……………………………….

4. Đối tượng tham gia: ………………………………………………………………..

5. Quy mô: ……………………………………………………………………………

6. Kết quả thực hiện từng mục tiêu đã đề ra: đề nghị đánh giá kết quả thực hiện so với các mục tiêu nêu tại Mục 1.

7. Kết quả khác (nếu có): ………………………………………………………………

8. Đánh giá của đơn vị tham gia: (tổng hợp dựa trên báo cáo phản hồi của các đơn vị tham gia chương trình).

STT

Đánh giá

Rất tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

1

Nội dung chương trình

%

%

%

%

%

2

Công tác tổ chức thực hiện

%

%

%

%

%

3

Hiệu quả tham gia chương trình

%

%

%

%

%

9. Khó khăn, hạn chế:

10. Đề xuất, kiến nghị:

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện đề án Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện đề án Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 459