Mẫu báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 cấp tỉnh

Mẫu báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 cấp tỉnh là gì? Mẫu bản báo cáo kết quả gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 cấp tỉnh là gì?

Mẫu báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 cấp tỉnh là mẫu bản báo cáo được lập ra để ghi chép về việc báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 cấp tỉnh. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả rà soát...

2. Mẫu báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 cấp tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN
CẤP TỈNH ………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../BC-UBND

……, ngày tháng năm ……

BÁO CÁO
Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm....

Căn cứ ....(các văn bản chỉ đạo có liên quan của trung ương);

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh……. báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm ... như sau:

1. Số xã, thôn đăng ký hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm...

2. Cách thức tổ chức rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm....

3. Kết quả rà soát

3.1. Rà soát xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm …

STT

Tiêu chí rà soát

Tên cấp huyện

Kết quả rà soát

Ghi chú

I.

Tên xã thứ nhất....

Tên cấp huyện

Hoàn thành/không hoàn thành

II

Tên xã thứ hai....

Tên cấp huyện

Hoàn thành/không hoàn thành

N

Tên xã thứ n....

Tên cấp huyện

Hoàn thành/không hoàn thành

3.2. Rà soát thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm ....

STT

Tiêu chí rà soát

Tên cấp xã, cấp huyện

Kết quả rà soát

Ghi chú

I

Tên thôn thứ nhất....

Tên cấp xã, cấp huyện

Hoàn thành/không hoàn thành

II

Tên thôn thứ 2

Tên cấp xã, cấp huyện

Hoàn thành/không hoàn thành

N

Tên thôn thứ n

Tên cấp xã, cấp huyện

Hoàn thành/không hoàn thành

4. Đề nghị

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Ủy ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền quyết định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm ....đối với các xã, thôn như sau:

- Danh sách xã đề nghị:....

- Danh sách thôn đề nghị:....

(Có biên bản biên bản thẩm định rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm ... và báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 của các huyện:………….. đính kèm)

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm ... của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh....

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc (để b/c);
- Lưu: VT.

TM. UBND CẤP TỈNH
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 cấp tỉnh

Mẫu báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 cấp tỉnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 26