Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá

Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá ngoài

Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá ngoài là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá ngoài. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin nội dung báo cáo, các tiêu chí đánh giá ngoài... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá ngoài tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá ngoài như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO....

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG ………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

.........., ngày...tháng...năm....

BÁO CÁO

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ

1. Mức độ phù hợp của báo cáo tự đánh giá

a) Nội dung:

b) Cách lập luận và lý giải:

c) Các ý kiến khác:

2. Việc đánh giá các tiêu chí

a) Việc mô tả hiện trạng của các tiêu chí:

b) Việc xác định điểm mạnh, điểm yếu:

c) Việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng:

d) Việc sử dụng minh chứng:

đ) Tính trung thực, đầy đủ của minh chứng:

e) Kết quả tự đánh giá các tiêu chí:

3. Những tiêu chí chưa đánh giá đúng, chưa đánh giá hoặc đánh giá chưa đầy đủ

a) Những tiêu chí chưa đuộc đánh giá đúng......thuộc Tiêu chuẩn......., trang nào?

b) Những tiêu chí chưa đánh giá: Tiêu chí.......thuộc Tiêu chuẩn.......

c) Những tiêu chí đánh giá chưa đầy đủ: Tiêu chí.......thuộc Tiêu chuẩn......

.............................................................................................................

(Đối với tiêu chí chưa được đánh giá đầy đủ cần nêu cụ thể)

4. Danh sách những tiêu chí cần kiểm tra minh chứng (hoặc minh chứng nêu chưa rõ, mập mờ)

TT

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Minh chứng cần kiểm tra

(ghi mã số minh chứng)

1

2

...

5. Danh sách minh chứng cần cần bổ sung

TT

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Minh chứng cần bổ sung

(ghi mã số minh chứng)

1

2

...

6. Đối tượng và nội dung phỏng vấn

TT

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Đối tượng cần phỏng vấn

Số lượng

Nội dung phỏng vấn

Ghi chú

1

2

...

7. Cơ sở vật chất, hoạt động chính khoá và ngoại khoá cần khảo sát (Đối với mầm non là hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, khu vui chơi, thư viện, phòng học, các hoạt động... cần khảo sát)

....................................................................................................................

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Lưu.

TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá ngoài

Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá ngoài

hoatieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mẫu báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mớimẫu báo áo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu

Đánh giá bài viết
1 532
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo