Mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội

Mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội là gì? Mẫu báo cáo kết quả cho vay gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội là gì?

Mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BLĐTXH của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

2. Mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ………….

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

(Từ 01/01/………. đến .../.../…….)

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………….

Đơn vị: triệu đồng, dự án, người

STT

Quận, huyện, thị xã, thành phố

Nguồn vốn cho vay

Doanh số cho vay

Số vốn tồn đọng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

TNG CỘNG

X

X

X

…, ngày … tháng … năm …..
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội

Mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 31