Mẫu báo cáo hoạt động giảng dạy về đấu thầu

Mẫu báo cáo về hoạt động giảng dạy về đấu thầu

Mẫu báo cáo hoạt động giảng dạy về đấu thầu là mẫu bản báo cáo được lập ra để bao cáo về hoạt động giảng dạy về đấu thầu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Báo cáo hoạt động giảng dạy về đấu thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….…………, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VỀ ĐẤU THẦU NĂM….
Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Họ và tên giảng viên đấu thầu:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- E-mail:

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VỀ ĐẤU THẦU NĂM….

Stt

Tên khóa đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Thời gian

tổ chức

(từ __ đến_)

Địa điểm tổ chức

Đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

Ghi chú

1

2

- Các thông tin, ý kiến khác:

- Đề xuất, kiến nghị:

Giảng viên đấu thầu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo hoạt động giảng dạy về đấu thầu

Mẫu báo cáo hoạt động giảng dạy về đấu thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 27
0 Bình luận
Sắp xếp theo