Mẫu báo cáo đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu báo cáo về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu báo cáo về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin đảng viên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức như sau:

ĐẢNG BỘ ............

ĐẢNG ỦY ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ..............

.............., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày.........tháng.........năm..........., đảng uỷ .................... đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ........................ trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng uỷ viên.............đ/c. Có mặt:...........đ/c. Vắng mặt:.............đ/c.

Lý do vắng mặt: ...............................................................................................

Chủ trì hội nghị:............................................. Chức vụ: ..................................

Thư ký hội nghị: ..............................................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đảng uỷ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị....................... như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

.........................................................................................................................

Đối chiếu với quy định của điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tối thấy đảng viên dự bị........................................................ xứng đáng dược xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của.............đ/c (đạt.......%) so với tổng số uỷ viên.

Số không tán thành.............đ/c (.........%), với lý do .......................................

Đảng uỷ bộ phận ............... đề nghị Đảng uỷ cơ sở...........................................xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị........................................................trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đảng ủy .......

- Lưu

T/M ĐẢNG ỦY
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu báo cáo về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Đánh giá bài viết
1 2.115
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.