Mẫu báo cáo đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông 2019

Mẫu báo cáo đánh giá ngoài THPT

Mẫu báo cáo đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thôngbiểu mẫu báo cáo đánh giá ngoài dành cho trường THCS, THPT. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu báo cáo đánh giá ngoài, mời các bạn cùng tham khảo tải về sử dụng.

(Bìa ngoài)

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……………

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Trường……………………………………

TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ - (NĂM………..)

(Bìa trong)

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ……………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………………

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Trường………………………….

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TT

Họ và tên, cơ quan công tác

Trách nhiệm được giao

Chữ ký

1

Trưởng đoàn

2

Thư ký

3

Thành viên

4

Thành viên

5

Thành viên

TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ - (NĂM………..)

MỤC LỤC

NỘI DUNG

Trang

Danh mục các chữ viết tắt

Phần I: TỔNG QUAN

1. Giới thiệu

2. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài

3. Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài

4. Những điểm mạnh của trường

5. Những điểm yếu của trường

Phần II: ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

A. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 1, 2 VÀ 3

I. Tiêu chuẩn 1

Tiêu chí 1.1

Tiêu chí 1.2

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1

II. Tiêu chuẩn 2

Tiêu chí 2.1

Tiêu chí 2.2

...

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 2

III. Tiêu chuẩn 3

Tiêu chí 3.1

Tiêu chí 3.2

...

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 3

IV. Tiêu chuẩn 4

Tiêu chí 4.1

Tiêu chí 4.2

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 4

V. Tiêu chuẩn 5

Tiêu chí 5.1

Tiêu chí 5.2

...

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 5

B. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4

Tiêu chí 1

Đánh giá chung

Phần III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Phần IV: PHỤ LỤC

Phần I: TỔNG QUAN

1. Giới thiệu

Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo Quyết định số …...….. ngày ……………..của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo…………………………………………………………………………………………………….

Bản báo cáo khái quát quá trình đánh giá ngoài các kết quả đạt được và những kiến nghị đối với Trường ………………………………………………………………………………………………

2. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài (không quá 02 trang)

3. Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài

a) Tính phù hợp của báo cáo tự đánh giá:

- Việc mô tả các hoạt động liên quan đến tiêu chí;

- Việc đánh giá, nhận định (điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân);

- Việc đưa ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng và biện pháp, giải pháp thực hiện của trường;

- Tính chính xác và đầy đủ của các minh chứng;

- Ngữ pháp.

b) Tính bao quát bộ tiêu chuẩn đánh giá (tất cả các tiêu chí đã được đề cập đến hay còn những tiêu chí chưa được đề cập đến, lý do);

c) Những tiêu chí chưa được trường phân tích, đánh giá đầy đủ hoặc thiếu minh chứng dẫn đến thiếu cơ sở để khẳng định tiêu chí đó đạt hay không đạt;

d) Tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài:

Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Kết quả tự đánh giá

Kết quả đánh giá ngoài

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chí 1.1

...

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chí 2.1

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chí 3.1

Tiêu chuẩn 4

Tiêu chí 4.1

...

Tiêu chuẩn 5

Tiêu chí 5.1

(Đánh dấu (x) vào ô kết quả tương ứng Đạt hoặc Không đạt)

Kết quả: Đạt Mức .../không đạt.

- Đánh giá tiêu chí Mức 4

Tiêu chí

Kết quả tự đánh giá

Kết quả đánh giá ngoài

Ghi chú

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Kết quả: Đạt/không đạt Mức 4

Kết luận: Trường đạt Mức…..

đ) Nhận xét chung về quá trình tự đánh giá và báo cáo tự đánh giá.

4. Những điểm mạnh của trường (mỗi tiêu chuẩn chỉ ra ít nhất 01 điểm mạnh cần phát huy - không quá 02 trang)

5. Những điểm yếu của trường (mỗi tiêu chuẩn chỉ ra ít nhất 01 điểm yếu cần khắc phục - không quá 02 trang)

Phần II: ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

A. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 1, 2 VÀ 3

I. Tiêu chuẩn 1: …………………………………………………………………………………….

Tiêu chí 1.1: ………………………………………………………………………………………...

Mức 1:

a) ...............................................................................................................................

b) ...............................................................................................................................

c) ...............................................................................................................................

Mức 2: ........................................................................................................................

Mức 3 (nếu có): ...........................................................................................................

1. Điểm mạnh (đánh giá điểm mạnh của trường và ý kiến của đoàn)

2. Điểm yếu (đánh giá điểm yếu của trường và ý kiến của đoàn)

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng (đánh giá kế hoạch cải tiến chất lượng của trường và ý kiến của đoàn)

4. Những nội dung chưa rõ (sau khi đã thảo luận với trường vẫn không xác định được)

5. Đánh giá tiêu chí: Đạt mức .../không đạt.

(Đánh giá lần lượt các tiêu chí của Tiêu chuẩn 1 theo cấu trúc trên)

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1:

- Điểm mạnh cơ bản của trường: ..................................................................................

- Điểm yếu cơ bản của trường: ....................................................................................

- Kiến nghị đối với trường: ...........................................................................................

II. Tiêu chuẩn 2: .........................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

(Các tiêu chuẩn tiếp theo được đánh giá theo cấu trúc trên)

B. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4

Tiêu chí 1: .................................................................................................................

1. Điểm mạnh (đánh giá điểm mạnh của trường và ý kiến đề xuất)

2. Điểm yếu (đánh giá điểm yếu của trường và ý kiến đề xuất)

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng (đánh giá kế hoạch cải tiến chất lượng của trường và ý kiến đề xuất)

4. Những nội dung chưa rõ (sau khi đã thảo luận với trường vẫn không xác định được)

5. Đánh giá tiêu chí: Đạt/không đạt.

Đánh giá chung:

- Điểm mạnh cơ bản của trường: ..................................................................................

- Điểm yếu cơ bản của trường: ....................................................................................

- Kiến nghị đối với trường: ...........................................................................................

Phần III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Phần này cần ngắn gọn, nhưng phải nêu được những vấn đề sau:

- Số lượng và tỷ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đạt và không đạt Mức 1, Mức 2 và Mức 3;

- Số lượng và tỷ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đạt và không đạt Mức 4;

- Mức đánh giá của đoàn đánh giá ngoài: Mức …;

- Đề nghị Trường….. đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ... hoặc/và: đạt chuẩn quốc gia Mức độ...;

2. Kiến nghị

...., ngày.... tháng.... năm...
TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phần IV: PHỤ LỤC

Đánh giá bài viết
1 216
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo