Mẫu báo cáo của cơ sở đào tạo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Mẫu bản báo cáo của cơ sở đào tạo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Mẫu báo cáo của cơ sở đào tạo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Báo cáo của cơ sở đào tạo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

….….., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO
VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU NĂM .....

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: [Ghi tên đầy đủ của cơ sở đào tạo] _________

- Mã số đăng ký kinh doanh/Mã số thuế:__________________________

- Tên tiếng Anh: [Ghi tên tiếng Anh (nếu có)] ___________________________

- Địa chỉ: [Ghi địa chỉ của cơ sở đào tạo] ______________________________

- Điện thoại: [Ghi số điện thoại liên lạc] ______ - Fax: [Ghi số fax] __________

- E-mail: [Ghi địa chỉ hộp thư điện tử] _________________________________

- Website: [Ghi địa chỉ trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có)] __________

- Đại diện pháp nhân: [Ghi tên người đại diện theo pháp luật]______________

Mẫu báo cáo của cơ sở đào tạo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Mẫu báo cáo của cơ sở đào tạo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo