Mẫu bảng tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật

Mẫu bảng tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật là gì? Mẫu bảng tính đồng bộ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật là gì?

Mẫu bảng tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật là mẫu bảng tính được lập ra để ghi chép về tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Mẫu nêu rõ nội dung luật...

2. Mẫu bảng tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật

TÍNH ĐỒNG BỘ, THỐNG NHẤT CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT (THỐNG KÊ NHỮNG NỘI DUNG TRONG CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT HIỆN HÀNH CÓ CHỒNG CHÉO, MÂU THUẪN, THIẾU THỐNG NHẤT VỚI CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ, NGÀNH)

THỜI GIAN THỐNG KÊ TỪ: 24/5/2005 ĐẾN 30/6/2019)
(Kèm theo Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020)

STT

Luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành

Nội dung mâu thuẫn, chồng chéo và văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết có mâu thuẫn, chồng chéo

1

2

3

Mẫu bảng tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật

Mẫu bảng tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7