Mẫu bảng danh sách nguồn nhân lực KHCN

Mẫu bảng danh sách nguồn nhân lực KHCN

Mẫu bảng danh sách nguồn nhân lực KHCN là mẫu bảng được lập ra để nêu danh sách nguồn nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ. Mẫu bảng danh sách nêu rõ họ tên, trình độ đào tạo, chuyên ngành, chế độ làm việc, nơi công tác của người làm việc kiêm nhiệm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng danh sách tại đây.

Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu danh sách cổ đông Công ty cổ phần

Danh sách ngành nghề được giảm học phí

Mẫu bảng danh sách nguồn nhân lực KHCN

Mẫu bảng danh sách nguồn nhân lực KHCN

Nội dung cơ bản của mẫu bảng danh sách nguồn nhân lực KHCN như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

BẢNG DANH SÁCH NHÂN LỰC

Tên đầy đủ của tổ chức khoa học và công nghệ:

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ đào tạo Chuyên ngành Chế độ làm việc Nơi công tác của người làm việc kiêm nhiệm (nếu có)
Chính nhiệm Kiêm nhiệm

Ghi chú: Bảng nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập phải khai thêm cột địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, điện thoại liên hệ

......., ngày..tháng...năm...
Xác nhận
Của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý
trực tiếp (nếu có) về nội dung bảng danh sách
Người đứng đầu tổ chức
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 219
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo