Mẫu bảng đánh giá tính hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ

Mẫu bảng đánh giá tính hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ là gì? Mẫu bảng đánh giá tính hợp nhất gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng đánh giá tính hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ là gì?

Mẫu bảng đánh giá tính hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ là mẫu bảng đánh giá được lập ra để ghi chép về việc đánh giá tính hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá, tính hợp nhất văn bản...

2. Mẫu bảng đánh giá tính hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ

VỀ HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ (THỜI GIAN THỐNG KÊ TỪ: 01/7/20126 ĐẾN 30/6/2019)

STT

Loại văn bản

Số lượng văn bản đã được hợp nhất/tổng số văn bản cần hợp nhất

Ghi chú

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Nghị định

2

Nghị quyết liên tịch giữa CP với Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

4

Thông tư

5

Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng với Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC

Mẫu bảng đánh giá tính hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ

Mẫu bảng đánh giá tính hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8