Mẫu bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Mẫu bản tóm tắt các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Mẫu bản tóm tắt các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao là mẫu bản tóm tắt được lập ra để tóm tắt về các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. Mẫu bản tóm tắt nêu rõ thông tin các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao... Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản tóm tắt các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

BẢN TÓM TẮT

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn: ........................

Kính gửi: .... (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận)

- Tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận (viết bằng chữ in hoa): .......

- Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................

Điện thoại: ................................. Fax: ......................................................

Website: .....................................Email: ....................................................

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh của .....................(tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận) như sau:

1. Đội ngũ cán bộ, nhân viên: ...................................................................

- Số lượng: ................................................................................................

- Trình độ chuyên môn của từng cán bộ, nhân viên (Danh sách trích ngang kèm theo) ...............

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Mô tả về cơ sở vật chất: ..........................................................................

- Thống kê trang thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động thể thao tại cơ sở (Bản kê khai kèm theo) ..................

3. Nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ..................................

Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;

- Đảm bảo duy trì và nâng cấp các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mẫu bản tóm tắt các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Mẫu bản tóm tắt các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Đánh giá bài viết
1 212
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo