Mẫu bản khai đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện xuất nhập cảnh

Mẫu bản khai về việc đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện xuất nhập cảnh

Mẫu bản khai đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện xuất nhập cảnh là mẫu bản khai được lập ra để khai về việc đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện xuất nhập cảnh. Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/2019/QĐ-TTg. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản khai đối với người việc điều khiển, người đi trên phương tiện xuất nhập cảnh

TÊN CƠ QUAN
DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./….

...(1)..., ngày tháng năm 20……

BẢN KHAI
Đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh

Họ và tên: …………Chức vụ: ………Tên cơ quan, doanh nghiệp...........................

Địa chỉ: ………………………… Điện thoại/e-mail:...........................…....................

Đề nghị Đồn Biên phòng cửa khẩu…………………………………………(2) thực hiện thủ tục nhập, xuất cảnh đối với:

TT

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN/NGƯỜI ĐI TRÊN PHƯƠNG TIỆN

PHƯƠNG TIỆN

THỜI GIAN DỰ KIẾN

GHI CHÚ

Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Số Hộ chiếu/ Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế

Thị thực (3)

Loại

Biển kiểm soát

Chủng loại/số lượng hàng hóa (4)

Xuất cảnh

Nhập cảnh

1

Cơ quan cấp

Số, ký hiệu/ số lần (01/ nhiều lần)

Giá trị (từ ngày... đến ngày...)

Người điều khiển

Nơi nhận:
- Đồn BPCK ....(5)
- Lưu:……

NGƯỜI KHAI
(Ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số)

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Tên Đồn Biên phòng cửa khẩu thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;

(3) Trong trường hợp người nước ngoài nhập cảnh phải có thị thực;

(4) Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Mẫu bản khai đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện xuất nhập cảnh

Mẫu bản khai đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện xuất nhập cảnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9