Mẫu bản kê khai nhân sự

Mẫu kê khai nhân sự

Mẫu kê khai nhân sự là mẫu bản kê khai được lập ra để kê khai về nhân sự của cơ sở. Mẫu kê khai nêu rõ thông tin cá nhân của từng người, chức vụ, trình độ chuyên môn, quá trình công tác, quá trình đào tạo... Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kê khai nhân sự tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kê khai nhân sự như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

……1……., ngày…..tháng …..năm 20…..

BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ

Tên cơ sở: ……………………..

Địa chỉ: …………………………

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình đ chuyên môn

Quá trình công tác trong nh vực trang thiết bị y tế

Quá trình đào tạo về lĩnh vực trang thiết bị y tế

Đơn vị công tác

Thi gian công tác

Vị trí đảm nhiệm

Công việc chính được giao

Tên cơ sđào tạo

Chuyên ngành đào to

Văn bng chứng chỉ, trình đ

Hình thức đào tạo

Thi gian đào tạo

1

2

3

Người đại diện hp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

1 Địa danh

Mẫu kê khai nhân sự

Mẫu kê khai nhân sự

Đánh giá bài viết
1 230
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo