Mẫu bản đăng ký dự thi cuộc thi khoa học kĩ thuật

Mẫu bản đăng ký cuộc thi khoa học kĩ thuật

Mẫu bản đăng ký cuộc thi khoa học kĩ thuật là mẫu bản đăng ký được học sinh lập ra để đăng ký tham dự cuộc thi khoa học kĩ thuật. Mẫu bản đăng ký nêu rõ thông tin của thí sinh tham gia, thông tin của dự án, lĩnh vực tham gia dự thi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản đăng ký cuộc thi khoa học kĩ thuật tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản đăng ký cuộc thi khoa học kĩ thuật như sau:

ĐƠN VỊ DỰ THI..................

...............................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

.........., ngày...tháng...năm....

BẢN ĐĂNG KÍ DỰ THI

Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm .........

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Trung học)

TT

Tên dự án

Lĩnh vực dự thi

Số lượng thí sinh/dự án

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Trường

Học lực

(Năm học ......)

Hạnh kiểm

(Năm học ....)

Ghi chú

(Ghi tên dân tộc tộc thiểu số hoặc học sinh khuyết tật hoặc những thông tin đặc biệt khác)

1

2

3

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ DỰ THI

(Kí tên, đóng dấu)

Mẫu bản đăng ký cuộc thi khoa học kĩ thuật

Mẫu bản đăng ký cuộc thi khoa học kĩ thuật

Đánh giá bài viết
1 703
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo