Mẫu 9-KNĐ: Quyết định kết nạp Đảng viên

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kết nạp Đảng viên. Mẫu bản quyết định nêu rõ đảng viên được kết nạp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định kết nạp Đảng viên tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định kết nạp Đảng viên như sau:

ĐẢNG BỘ ............

ĐẢNG ỦY ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ..............

.............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

Kết nạp đảng viên

- Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Xét đơn xin vào Đảng của

- Căn cứ nghị quyết số...........NQ/CB ngày.......tháng......năm...... Của Chi bộ ......................... về việc đề nghị kết nạp ................... vào Đảng.

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp đồng chí .......................................................................

Sinh ngày...........tháng............năm.............

Quê quán: .............................................................................................

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 2: Chi bộ ........................................ chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí ................... vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.

Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng ..............................................Chi bộ và ............. đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 .......

- Lưu

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên

Mẫu quyết định kết nạp Đảng viên

Đánh giá bài viết
1 3.677
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.