Mẫu 5-SHĐ: Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

Mẫu giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

Mẫu giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú là mẫu giấy giới thiếu được lập ra để giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ thông tin đảng viên được giới thiệu, địa chỉ nơi cư trú... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu 5-SHĐ: Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú như sau:

TỈNH UỶ (Tương đương): ..................

HUYỆN UỶ (Tương đương): ..................

ĐẢNG BỘ, (Chi bộ) CƠ SỞ: .................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ...............GGT/ĐV
"Về việc đảng viên thường xuyên giữ mới liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú"

............., ngày...tháng...năm....

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi :........................................

Để đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú theo Quy định số ........... ngày ... tháng ... năm .... của Bộ Chính trị.

ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) CƠ SỞ.................................................................

Giới thiệu đồng chí.......................................................................Nam, nữ....................

Sinh ngày............tháng.............năm.....................

Kết nạp vào Đảng ngày.........................., công nhận chính thức ngày............................

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ.......................................................................................

Hiện cư trú tại:.................................................................................................................

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên............................... hoàn thành nhiệm vụ.

T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

Mẫu giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

Đánh giá bài viết
1 8.513
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo