Mẫu 2 - HSĐV: Phiếu đảng viên

Mẫu 2 - HSĐV: Phiếu đảng viên

Mẫu phiếu Đảng viên gồm kê khai nhiều thông tin về hoàn cảnh kinh tế của gia đình, đặc điểm lịch sử bản thân, quá trình hoạt động, công tác... Mời các bạn tham khảo và download mẫu phiếu Đảng viên mới nhất dưới đây của chúng tôi.

Mẫu phiếu đảng viên

PHIẾU ĐẢNG VIÊN

01) Họ và tên khai sinh:………………….. 02) Năm, nữ...........

03) Họ và tên đang dung………………… 04) Sinh ngày.../.../..

05) Nơi sinh:..............................................................................

06) Quê quán:............................................................................

07) Nơi đang ký hộ khẩu:..........................................................

Nơi tạm trú hiện nay:.................................................................

08) Dân tộc:……………………. 09) Tôn giáo..........................

10) Thành phần gia đình:...........................................................

11) Nghề nghiệp của bản thân khi vào Đảng.............................

12) Công việc chính đang làm:...................................................

13) Ngày vào Đảng:…/…/….Tại Chi bộ:...................................

Người giới thiệu thứ 1:...............................................................

chức vụ, đơn vị..........................................................................

Người giới thiệu thứ 2:...............................................................

chức vụ, đon vị..........................................................................

Ngày chính thức:…/…/….Tại Chi bộ:........................................

14) Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức:…/…/..........

Cơ quan tuyển dung:..................................................................

15) Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:……../……../.............

16) Tham gia các tổ chức xã hội khác:.......................................

17) Ngày nhập ngũ:…./…./….

Ngày xuất ngũ, chuyển ngành …/…/….

18) Trình độ học vấn:

- Học vấn phổ thông:………… - Chuyên môn nghiệp vụ..........

- Lý luận chính trị:…………... - Ngoại ngữ:...............................

- Học vị:…………………….. - Học hàm:..................................

19) Tình trạng sức khoẻ bản thân:………- Thương binh loại.....

- Gia đình liệt sỹ: - Gia đình có công với CM:

20) Số chứng minh ND:.............................................................

21) Được miễn công tác và SHĐ ngày…/…/….

22) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Làm gì, chức vụ, đơn vị công tác

(Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hoá, xã hội…)

23) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học

Từ tháng/năm đến tháng/năm

Hình thức học

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

24) Khen thưởng: (Huân chương, huy chương, bằng khen)

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

25) Đã được tặng Huy hiệu Đảng: 30 năm 40 năm 50 năm 60 năm 70 năm 80 năm

26) Danh hiệu được phong (chiến sĩ thi đua; anh hùng “LL vũ trang, lao động”; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc “ nhân dân, ưu tú”) ..

....................................................................................................

....................................................................................................

27) Kỷ luật (đảng, chính quyền, pháp luật):

....................................................................................................

....................................................................................................

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a) Được kết nạp lại vào Đảng:

- Ngày vào Đảng lần 2:…../…./….Tại Chi bộ:...........................

Người giới thiệu 1:……………….. Chức vụ, đơn vị:.................

Người giới thiệu 2:………………..Chức vụ, đơn vị:..................

- Ngày chính thức lần 2:…./…/…. Tại Chi bộ:...........................

b) Ngày được khôi phục đảng tịch:…/…/...................................

Tại Chi bộ:.. ………………….……………………………………

c) Bị bắt, bị tù (ngày, tháng, năm; chính quyền nào xử lý; hình thức xử lý, nơi thi hành án…):....................................................................................

d) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (ngày, tháng, năm; chức vụ; nơi làm việc…)...............................................................................................................

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

a) Đã đi nước ngoài (nước nào, lý do, thời gian ra nước ngoài…) ..........

....................................................................................................

....................................................................................................

b) Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài: ......................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

c) Có người thân ở nước ngoài (tên người, quan hệ gì, ở nước nào?) ...

....................................................................................................

....................................................................................................

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Cha, mẹ đẻ; Cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); các con; anh chị em ruột

Quan hệ

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ CỦA BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH

- Tổng thu nhập của hộ gia đình (trong 1 năm):…………… đồng, bình quân 1 người/hộ:………….. đồng

- Nhà ở: + Được cấp, được thuê, loại nhà………………, tổng diện tích sử dung……………….. m2

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà…………………., tổng diện tích sử dụng………………m2

- Đất ở: + Đất được cấp:………m2 + Đất tự mua:……m2

- Hoạt động kinh tế:…………………………………………..

Diện tích đất kinh doanh trang trại………ha. Số lao động thuê mướn………….. người.

Những tài sản có gia trị (50 triệu đồng trở lên): Tài sản:………..

Giá trị………………đồng……………………………………….

…………..,ngày…..tháng……năm………

NGƯỜI KHAI

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

ngàytháng...năm…

(Ký ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CHI UỶ CHI BỘ ………………......

…………………

Ngày…tháng...năm…

(chức vụ, ghi ký rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ

(Chức vụ, ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Đánh giá bài viết
1 14.290
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo