Mẫu 01A-HSB: Đề nghị ban hành quyết định kiểm tra đột xuất

Mẫu 01A-HSB: Đề nghị ban hành quyết định kiểm tra đột xuất là gì? Mẫu đơn đề nghị ban hành quyết định kiểm tra đột xuất gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 01A-HSB: Đề nghị ban hành quyết định kiểm tra đột xuất là gì?

Mẫu 01A-HSB: Đề nghị ban hành quyết định kiểm tra đột xuất là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc ban hành quyết định kiểm tra đột xuất. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị ban hành quyết định... Mẫu được ban hành theo Quyết định 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu 01A-HSB: Đề nghị ban hành quyết định kiểm tra đột xuất

BẢO HIỂM XÃ HỘI …..

PHÒNG/BỘ PHẬN...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: /BHXH-CĐBHXH

V/v đề nghị ban hành quyết định kiểm tra đột xuất

…, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Giám đốc BHXH ….(1)

Trên cơ sở rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu ….(2) Phòng/Bộ phận Chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phát hiện những trường hợp sau đây (phụ lục kèm theo) có dấu hiệu lập/cấp hồ sơ, giấy tờ hưởng chế độ …(3) không đúng quy định.

Đề nghị Giám đốc (BHXH) …(1) ban hành quyết định kiểm tra đột xuất đối với …. (4) để kịp thời ngăn chặn việc trục lợi quỹ BHXH./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: …

LÃNH ĐẠO PHÒNG/BỘ PHẬN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1): BHXH nơi xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ BHXH

- (2): Cơ sở để phát hiện việc lập, cấp hồ hưởng chế độ BHXH không đúng quy định như: dữ liệu giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản đang quản lý; dữ liệu cân đối thu, chi quỹ ốm đau, thai sản; dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, GĐYK; dữ liệu về quản lý dân cư (nếu có)…

- (3) Lọai chế độ đã giải quyết hưởng: Ốm đau/ thai sản/ …

- (4) Nơi đề nghị kiểm tra như: đơn vị SDLĐ/ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/ các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản trên địa bàn….

Mẫu 01A-HSB: Đề nghị ban hành quyết định kiểm tra đột xuất

Mẫu 01A-HSB: Đề nghị ban hành quyết định kiểm tra đột xuất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 43
0 Bình luận
Sắp xếp theo