Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi số 55/2019/QH14

Luật kiểm toán nhà nước số 55/2019/QH14

Chiều 26/11, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã được Quốc hội thông qua với 454/458 đại biểu Quốc hội tán thành (bằng 94% tổng số đại biểu Quốc hội).

Một số nội dung nổi bật của Luật Kiểm toán nhà nước 2019

Quy định cụ thể về đối tượng tham gia hoạt động kiểm toán

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN được thông qua gồm 3 điều. Trong đó, Luật bổ sung quy định cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ về cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán. Theo đó, Luật chỉ rõ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được xác định trong quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán, đó là các đối tượng có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán.

Luật cũng quy định rõ, KTNN chỉ thực hiện kiểm tra, đối chiếu các nội dung liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi kiểm toán của đơn vị được kiểm toán tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong trường hợp cần kiểm toán toàn diện đối với nhóm đối tượng này, KTNN phải thực hiện quy trình để bổ sung vào kế hoạch kiểm toán và ban hành quyết định kiểm toán theo quy định của Luật KTNN hiện hành.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN cũng bổ sung quy định Tổng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để phòng, chống tham nhũng trong cơ quan KTNN theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng làm căn cứ cho KTNN ban hành hoặc rà soát, sửa đổi các quy định về chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử và các quy định khác được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng.

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung của Luật Kiểm toán nhà nước 2019 mới nhất.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Kiểm toán được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 12.12.2019 16:31:39 +07:00
Đánh giá bài viết
1 41
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo