Lịch thi công chức kho bạc nhà nước 2021

Bộ tài chính vừa có Quyết định số 1073/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc nhà nước năm 2021. Theo đó lịch thi công chức kho bạc nhà nước 2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào quý 3 năm 2021.

1. Lịch thi công chức Kho bạc Nhà nước mới nhất

Trước đó tại Quyết định số 1073/QĐ-BTC lịch thi công chức Kho bạc Nhà nước 2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào Quý III năm 2021.

Các thí sinh từ Đà Nẵng trở vào sẽ thi tại TP HCM. Các thí sinh từ Thừa Thiên Huế trở ra sẽ thi tại Hà Nội.

Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19 trên toàn quốc nên hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về lịch thi công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021. Hoatieu sẽ cập nhật các thông tin mới nhất trong bài viết này, các bạn chú ý theo dõi.

2. Kế hoạch thi công chức kho bạc 2021

Chi tiết kế hoạch thi công chức kho bạc 2021 mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng ng chức Kho bạc Nhà nước năm 2021
Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về
việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng ng chức Kho bạc Nhà nước (KBNN)
năm 2021, KBNN thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau:
I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG DỰ TUYỂN CÔNG
CHỨC
1. Điều kiện chung:
1.1. Người đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ,
thành phần hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng dự tuyển công chức
KBNN:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên không quá 35 tuổi tính đến ngày hết thời hạn nộp
hồ sơ đăng ký dự tuyển;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bng, chng ch đào to phù hợp vi yêu cu của ngạch d tuyn;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang btruy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp
hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án chưa được xóa án tích;
đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo
dục.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ
2.1. Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ:
a) bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên
ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm một trong
các cụm từ sau: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng,
Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng,
Quản trị kinh doanh.
2
b) chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung
năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở
lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày
15/01/2020 ngày Thông s20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.
c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày
11/3/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng
dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 ngày Thông liên
tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.
2.2. Vị trí Kế toán viên:
a) bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên
ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm một trong
các cụm từ sau: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
b) chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung
năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở
lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày
15/01/2020 ngày Thông s20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.
c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày
11/3/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng
dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 ngày Thông liên
tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.
2.3. Vị trí Chuyên viên tin học:
a) bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên
ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm một trong
các cụm từ sau: Công nghệ thông tin; Công nghệ điện tử, viễn thông; Công nghệ
kỹ thuật máy tính; Khoa học máy tính; Truyền thông mạng máy nh; Hệ
3
thống thông tin; Tin học ứng dụng; Toán tin ứng dụng; Kỹ thuật phần mềm; K
thuật điện tử, viễn thông; Kỹ thuật mật mã; An toàn thông tin; Điện - điện tử;
Vật lý điện tử.
Riêng đối với vị trí Chuyên viên tin học làm việc tại quan KBNN, thí
sinh đăng dự tuyển phải bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hoặc sau
đại học thuộc các chuyên ngành nêu trên.
b) chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung
năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở
lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày
15/01/2020 ngày Thông s20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.
2.4. Vị trí Chuyên viên văn thư, lưu trữ:
a) bằng tốt nghip đại học (c nhân) hoặc sau đại học trong đó tên
ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoc bảng điểm ghi một trong các
cụm từ sau:n thư, Lưu trữ, Hành chính học, Quản trị văn phòng, Thư vin. Nếu
tốt nghip đại học chun nnh kc thì phải chứng ch bồi ỡng bổ sung kiến
thức nghiệp vụ n t, lưu trữ.
b) chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc ơng đương) khung
năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở
lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày
15/01/2020 ngày Thông s20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.
c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày
11/3/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng
dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 ngày Thông liên
tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.
2.5. Vị trí nhân viên bảo vệ:
a) Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
b) Có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật, không có tiền
án, tiền sự.
Đánh giá bài viết
1 3.299
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo