Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 Hà Nội

Kế hoạch tổ chức khai giảng 2021-2022 Hà Nội

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 Hà Nội vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/8 tại Kế hoạch 201/KH-UBND về tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 ngành Giáo dục Hà Nội.

Theo đó toàn thành phố sẽ tổ chức khai giảng vào ngày chủ nhật 5/9 tại địa điểm trường THCS Trưng Vương, quận hoàn Kiếm, TP. Hà Nội và được phát sóng trực tiếp trên Đài truyền hình Hà Nội kênh H1 và H2.

Sau đây là nội dung chi tiết kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 Hà Nội, mời các bạn cùng theo dõi:

Kế hoạch 201/KH-UBND tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 ngành Giáo dục Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

____ ___

Số: 201/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI C HỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức khai giảng năm học mới 2021 – 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

________

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 474-TB/T U ngày 24/8/2021 về việc tổ chức khai giang năm học mới 2021 - 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2021 - 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai tổ chức khai giảng đúng thời gian theo khung Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Kịp thời động viên các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới với một tinh thần phấn khởi, hào hứng và quyết tâm cao.

- Phát huy và nâng cao tinh thần ý thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên trong toàn Ngành đối với chức trách và nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận và quan tâm của toàn xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của địa phương.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 phải trang trọng, ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh; đảm bảo an toàn; tránh phô trương, hình thức; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng năm học mới.

- Đảm bảo các biện pháp an toàn trong việc phòng, chống Covid-19.

II. NỘI DUNG

1. Lễ Khai giảng năm học mới 2021 - 2022 (truyền hình trực tiếp)

a) Quy mô, hình thức tổ chức:

Thành phố tổ chức Lễ Khai giảng tại 01 trường học trên địa bàn Thành phố và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2; kênh phát thanh sóng FM) để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh của các trường học, cơ sở giáo dục và nhân dân trên địa bàn Thành phố được theo dõi.

b) Thời gian: từ 07h30 - 08h30 ngày 05/9/2021 (Chủ Nhật).

c) Địa điểm: Trường Trung học cơ sở (THCS) Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

d) Thành phần: Đại biểu khách mời dự khai giảng dự kiến khoảng 100 đại biểu (không tính ekíp truyền hình và bộ phận tham gia phục vụ).

- Bộ, ban ngành Trung ương: Mời lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo Thành phố: Mời lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

- Lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Công an Thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm.

- Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm; một số phòng Giáo dục và Đào tạo và trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Thành phố; Đại diện cán bộ quản lý, giáo viên Trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm; Đại diện học sinh cấp THCS, THPT và ngành học giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (không quá 50 học sinh); Học sinh, cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế Toán học (IMO), Vật lý (IPhO), Hóa học (IChO) và Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen (gồm 06 học sinh và 08 cán bộ, giáo viên).

đ) Chương trình: (Chương trình chi tiết theo phụ lục đính kèm)

e) Phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19:

- 100% đại biểu đến dự không có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch, bệnh Covid-19, khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Trung ương và Thành phố.

- Tổ chức phun khử khuẩn khu vực Trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm trước ngày tổ chức; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

- Bố trí vị trí chỗ ngồi của đại biểu đảm bảo giãn cách và thực hiện các quy định của Bộ Y tế, Thành phố về phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

2. Tổ chức sinh hoạt đầu năm học tại các trường học, cơ sở giáo dục

- Sinh hoạt đầu năm học của các trường học, các cơ sở giáo dục theo hình thức trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến hiện có của đơn vị.

- Thời gian: thực hiện sau khi kết thúc Lễ Khai giảng truyền hình trực tiếp (dự kiến từ 08h45 - 09h30, ngày 05/9/2021).

- Nội dung: Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện, đảm bảo ngắn gọn, ý nghĩa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Trung ương và Thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Lễ Khai giảng được đảm bảo từ nguồn kinh phí đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, xây dựng nội dung báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức buổi Lễ Khai giảng.

- Tham mưu danh sách khách mời chi tiết, dự thảo Giấy mời, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố; gửi Giấy mời và xác nhận đại biểu.

- Lập danh sách các cơ quan báo, đài Trung ương và Thành phố xin ý kiến Ban Tuyên giáo Thành ủy để mời tham dự, đưa tin về Lễ Khai Giảng.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng kịch bản chi tiết cho buổi Lễ Khai giảng; rà soát nội dung các phóng sự và xin ý kiến Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, các Sở ngành và đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung chương trình, cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Lễ Khai giảng; xây dựng phương án tổ chức cụ thể để ứng phó với ảnh hưởng của thời tiết.

- Hướng dẫn các trường trực thuộc, các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã triển khai theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai giảng do Thành phố tổ chức và các nội dung sinh hoạt đầu khóa theo hình thức trực tuyến; phối hợp với các đơn vị có liên quan truyền thông rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức buổi Lễ Khai giảng; thực hiện thanh quyết toán kinh phí đúng mục đích và theo quy định của Luật ngân sách.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng kịch bản chi tiết và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

- Xây dựng một số phóng sự về kết quả đạt được của ngành Giáo dục và Đào tạo và phản ánh tâm tư nguyện vọng của học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo trước thềm năm học mới trong giai đoạn đặc biệt...

- Lựa chọn, bố trí người dẫn chương trình (MC) cho Lễ Khai giảng.

- Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức điểm cầu và truyền hình, phát sóng trực tiếp chương trình Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 ngày 05/9/2021.

- Tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô về ý nghĩa của ngày khai giảng năm học mới và lịch phát sóng Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 trên truyền hình và các kênh phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

3. Sở Y tế

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm và các trung tâm Y tế thuộc các địa bàn liên quan (có đại biểu tham dự) đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Trung ương và Thành phố.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết về việc triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho đại biểu tham dự và người tham gia chuẩn bị, phục vụ Lễ Khai giảng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô về việc tổ chức ngày khai giảng năm học mới; nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh Covid-19; thông tin về lịch phát sóng Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 trên truyền hình và các kênh phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

5. Công an Thành phố

Căn cứ vào Kế hoạch của Thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các đơn vị tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho buổi Lễ Khai giảng. Phối hợp Sở Giao thông vận tải, chỉ đạo các đơn vị đảm bảo giao thông thông suốt tại các điểm chốt cho các đại biểu, khách mời tham dự và bộ phận tham gia công tác chuẩn bị, phục vụ Lễ Khai giảng.

6. Giao thông vận tải

Phối hợp với Công an Thành phố đảm bảo giao thông thông suốt tại các điểm chốt cho các đại biểu, khách mời tham dự và bộ phận tham gia công tác chuẩn bị, phục vụ Lễ Khai giảng.

7. Sở Tài chính

Hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí, đảm bảo việc triển khai thực hiện Kế hoạch hiệu quả, đúng quy định.

8. Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện nội dung khen thưởng cho học sinh và cán bộ, giáo viên có thành tích trong các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2021.

9. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm, các phòng ban liên quan thuộc quận, Trường THCS Trưng Vương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Lễ Khai giảng; xây dựng phương án đảm bảo thực hiện trong điều kiện thời tiết xấu.

- Chỉ đạo các lực lượng an ninh, y tế tại địa phương đảm bảo tốt các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại khu vực tổ chức Lễ Khai giảng.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Duyệt nội dung in trên banner, backdrop, băng zôn... trang trí, tuyên truyền cho Lễ Khai giảng và danh sách cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương, Hà Nội dự, đưa tin về Lễ Khai giảng theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham gia ý kiến góp ý, phê duyệt nội dung phim phóng sự, các bài phát biểu tại Lễ khai giảng.

11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng của Thành phố, chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung liên quan, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương và từng đơn vị cụ thể.

- Chỉ đạo trung tâm Y tế địa phương nắm bắt tình hình dịch tễ liên quan đại biểu được mời dự Lễ Khai giảng (nếu có).

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai giảng của Thành phố và tổ chức sinh hoạt đầu khóa theo hình thức trực tuyến theo đúng các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông với nhiều hình thức khác nhau và trên kênh phát thanh, truyền thanh của địa phương để tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của ngày khai giảng năm học mới; thông tin về lịch phát sóng Lễ khai giảng năm học 2021-2022 trên truyền hình, trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời chuyển tiếp phát sóng qua hệ thống phát thanh địa phương.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố, căn cứ nội dung Kế hoạch các Sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các Đ/c Phó Bí thư Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;

- Các Sở: GDĐT, Y tế, TT&TT, TC, GTVT;

- Công an Thành phố;

- Ban Thi đua khen thưởng Thành phố;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;

- UBND quận, huyện, thị xã;

- VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng, Các phòng: KGVX, HCTC, QTTV, TKBT;

- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Chử Xuân Dũng

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 667
0 Bình luận
Sắp xếp theo