Kế hoạch phấn đấu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Kế hoạch tự bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu kế hoạch phấn đấu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong bài viết này. Kế hoạch đưa ra mục đích, yêu cầu, nội dung và biên pháp thực hiện để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Các mức điểm của tiêu chí đánh giá giáo viên

Phiếu giáo viên tự đánh giá

PHÒNG GD&ĐT …………………..

TRƯỜNG …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………………, ngày … tháng … năm 20…

KẾ HOẠCH

PHẤN ĐẤU THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

NĂM HỌC: 20...-20...

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ - BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

Căn cứ vào điều lệ của trường Tiểu học.

Căn cứ vào kết quả xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học năm học 20…-20...

Tôi xây dựng kế hoạch phấn đấu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học năm học 20…-20… cụ thể như sau:

I. Mục đích

Để đạt chuẩn giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Giúp cho bản thân tự xác định mình đang đạt ở mức nào của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, từ đó đặt ra mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Tự hoàn thiện bản thân mình.

II. Yêu cầu

- Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề.

- Tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh.

III. Nội dung

1. Kết quả đánh giá, xếp loại bản thân giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học năm 20…-20…:

Lĩnh vực 1 (điểm)

Lĩnh vực 2 (điểm)

Lĩnh vực 3 (điểm)

Xếp chung

Tự đánh giá

Hiệu trưởng đánh giá

2. Phương hướng phấn đấu theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học trong năm học 20…-20…:

2.1. Phương hướng chung

- Hiểu và thực hiện tốt các quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, các tiêu chuẩn xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên Tiểu học.

- Nắm chắc những yêu cầu về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học, được thể hiện trên 3 lĩnh vực: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm.

- Bản thân sẽ củng cố duy trì những tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực đã đạt được trong năm học trước.

- Khắc phục những tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực chưa đạt trong năm học trước, phấn đấu trong năm học này sẽ đạt ở mức cao hơn theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

2.2. Phương hướng cụ thể:

Đưa ra những phương hướng cần khắc phục sau khi tự đánh giá, tổ đánh giá

VD: Tích cực học tập để ứng dụng CNTT vào giảng dạy trong tình hình mới; Tích cực làm và sử dụng ĐDDH để nâng chất lượng giảng dạy….(tùy theo bản thân còn khiếm khuyết những điểm nào thì đưa ra phương hướng khắc phục cho tồn tại đó)

3. Biện pháp thực hiện

Biện pháp thực hiện phù hợp với phương hướng khắc phục nêu trên ( có bao nhiêu tồn tại phải có bao nhiêu biện pháp khác phục)

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Đánh giá bài viết
1 3.661
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo