Kế hoạch kiểm tra giám sát của chi bộ năm 2018

Mẫu kế hoạch kiểm tra giám sát của chi bộ năm 2018

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo kế hoạch kiểm tra giám sát của chi bộ năm 2018 trong bài viết này. Kế hoạch kiểm tra giám sát của chi bộ năm 2018 xây dựng nội dung lãnh đạo công tác kiểm tra, các cuộc kiểm tra giám sát trong năm. Mời các bạn tham khảo.

Bản đăng ký thi đua của đảng viên chi bộ năm 2018

Bản đăng ký xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2018

ĐẢNG BỘ …………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………….. ………, ngày … tháng … năm 20…

CHƯƠNG TRÌNH
KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018
CHI BỘ: ………………….

Thực hiện điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XII);

Căn cứ Quyết định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng khóa XII;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015- 2010, cấp ủy chi bộ trường ………………. xây dựng kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 20… như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.Qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cho tổ chức Đảng và đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật nhà nước. Đánh giá đúng những kết quả, ưu điểm đạt được và nhận rõ khuyết điểm, thiếu sót có biện pháp khắc phục; đồng thời phát hiện những nhân tố mới, những hạn chế trong chủ trương, chính sách, nghị quyết để kịp thời kiến nghị bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tiễn; bảo đám phục vụ tốt đại hội Đang các cấp trong Đảng bộ; góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đơn vị.

2. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cho tổ chức đảng rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát hiện những nhân tố mới, biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên làm tốt; Kiểm điểm phê bình đảng viên và tổ chức đảng chưa làm tốt, đồng thời xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm đối với đảng viên có sai phạm. Qua đó đảm bảo cho đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và góp phần quản lý,giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

3. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên trên cơ sở có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ; phải xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; kiểm tra làm rõ đúng sai, ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; bảo đảm tính chiến đáu, giáo dục, hiệu quả thiết thực; bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, phương pháp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

II. NỘI DUNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1. Nội dung kiểm tra, giám sát:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XXII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện”tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về những Điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên từ khi mới phát sinh để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xẩy ra vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở.

- Kiểm tra việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên.

- Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Kiểm tra kịp thời đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đơn thư tố cáo đối với cán bộ đảng viên.

2. Đối tượng kiểm tra giám sát

Toàn thể đảng viên trong chi bộ (Trước hết kiểm tra, giám sát những đồng chí đang được thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao)

III. CÁC CUỘC KIỂM TRA GIÁM SÁT CHÍNH TRONG NĂM:

1. Các cuộc kiểm tra.

Quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát tới toàn thể đảng viên trong chi bộ; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 20… trong Quý I.

1.1. Kiểm tra đồng chí …………….. về việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên.

Chi bộ giao đồng chí …………. chi uỷ viên chi bộ tổ chức thực hiện thời gian trong quý II

1.2. Kiểm tra đồng chí …………. về việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên.

Chi bộ giao đồng chí ………….. chi uỷ viên chi bộ tổ chức thực hiện thời gian trong quý III.

2. Các cuộc giám sát.

Giám sát chức trách nhiệm vụ được giao đối với đồng chí ……………………….- Kế toán.
Chi bộ giao đồng chí ………………. phó bí thư chi bộ tổ chức thực hiện thời gian trong quý IV.

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Ban chi uỷ cử một đồng chí trong Ban chi uỷ trực tiếp công tác chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trong năm 20...

2. Ban chi uỷ căn cứ vào kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ để triển khai thực hiện.

3. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ đã được Thường trực Đảng uỷ phê duyệt.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra giám sát năm 20… của chi bộ trường ……………….. .

Nơi nhận: T/M CHI BỘ

-TT Đảng uỷ; BÍ THƯ

-UBKT ĐU;

-Lưu: chi bộ

Đánh giá bài viết
2 47.559
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.