Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 cấp xã

Kế hoạch cải cách hành chính 2018

Việc cải cách hành chính đối với chính quyền cấp xã là vấn đề cần được quan tâm và chú trọng. Mời các bạn tham khảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 cấp xã mà chúng tôi sưu tầm được.

ỦY BAN NHÂN DÂN
...................
Số: 01/KH-UBND
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..................., ngày….. tháng….. năm 2018
KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính năm 2018
Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số
239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh ngày 29/02/2012 về kế hoạch cải
cách nh chính giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 29/12/2016
về cải cách nh chính huyện Thạch giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số
08/KH-UBND ngày 08/01/2018 kế hoạch CCHC huyện Thạch m 2018, UBND
................... ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục nâng cao nhận thức hành động của CBCC về công tác CCHC; trách
nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ
CCHC tại đơn vị.
- Tập trung soát cấu, tổ chức, sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế theo Kết luận
05/KL-TU ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo tinh gọn, không bị
trùng lắp, bỏ sót về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo vận hành hiệu quả.
- ng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận trả kết quả của UBND xã,
cụ thể:
+ Công khai, minh bạch 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;
+ soát, đơn giản hoá TTHC;
+ Vận hành hiệu quả hệ thống một cửa điện từ, dịch vụ công trực tuyến.
- Bố trí CBCC đúng trình độ chuyên môn theo chức danh; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách
chế độ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; bồi dưỡng đạt 100%
theo kế hoạch.
- Tăng cường kiểm tra CCHC kiểm tra công vụ. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ
cương hành chính trong đội ngũ CBCC; xử nghiêm những trường hợp gây nhũng
nhiễu, phiền cho nhân tổ chức đến giao dịch.
- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính công, tự chủ tự chịu trách nhiệm, quản
ngân sách nhà nước tại địa phương. Tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, đảm bảo cân đối
ngân sách phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản Nhà nước, đảm bảo 100%
CBCC sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản; áp dụng chữ số vào
việc gửi văn bản; sử dụng phần mềm quản văn bản điều hành tác nghiệp; xử
công việc tạo môi trường giao dịch thuận tiện cho nhân tổ chức giao dịch.
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hệ thống quản chất lượng theo TCVN ISO
9001:2008 tại UBND xã.
- Thực hiện các tiêu chí của bộ chỉ số CCHC đạt từ 85 điểm trở lên.
2. Yêu cầu
- Khắc phục những điểm tồn tại, hạn chế năm 2017; nâng cao chất lượng CCHC tại
quan; thực hiện nghiêm xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.
- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu
trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
- Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện kỷ
luật, kỷ cương hành chính.
II .NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Ban hành kịp thời c văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch CCHC; nâng
cao hiệu lực, hiệu quả chất lượng đội ngũ CBCC, bán chuyên trách người lao
động.
- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân về mục đích, ý
nghĩa của CCHC trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC.
- Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra việc thực thi công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính
trong đội ngũ CBCC; xử nghiêm các trưởng hợp vi phạm đạo đức công vụ.
2. Cải cách thể chế
- Định kỳ hệ thống hoá theo quy định Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016
của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật.
- Xây dựng chương trình ban hành văn bản của Ủy ban nhân n năm 2018 giao
các ban, cán bộ công chức chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện theo kế hoạch
đạt hiệu quả;
-Thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường s tham
gia góp ý kiến của người dân trong hoạt động xây dựng ban hành các văn bản:
Nghị quyết HDND, chỉ thị, quy chế.v.v. Nâng cao chất lượng công c thẩm định.
- Tổ chức theo dõi, đánh giá thi hành các văn bản của Hội đồng nhân dân, các văn
bản của cấp trên, việc thực hiện các quy chế, quy ước, hương ước trên địa bàn.
- Tự kiểm tra các n bản của Hội đồng nhân dân xã, y ban nhân dân ban hành
trong năm để phát hiện kịp thời xử các văn bản trái với quy định của pháp luật.
- ng cao chất lượng công tác soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
nhằm phát hiện xử các văn bản trái pháp luật, không còn phù hợp với văn bản
nhà nước cấp trên củng như tình hình phát triển kinh tế - hội của địa phương để sửa
đổi, bổ sung, hủy bỏ.
3. Cải cách th tục hành chính gắn với thực hiện chế một cửa, một cửa liên
thông
a) Cải cách thủ tục hành chính
- Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; kế hoạch soát thủ tục
hành chính năm 2018.
- Thực hiện việc cập nhật, công khai minh bạch các thủ tục nh chính bằng các nh
thức niêm yết tại bảng tin Ủy ban nhân n xã, tại Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả,
thông báo trên hệ thống truyền thanh để nhân dân, tổ chức dễ tiếp cận thực hiện.
- Tổ chức thực hiện việc soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Ủy ban nhân dân để kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế theo hướng đơn
Đánh giá bài viết
2 909
0 Bình luận
Sắp xếp theo