Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn

Mới đây Bộ y tế đã ban hành Quyết định 3429/QĐ-BYT về Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn”.

Theo đó, nhiễm nấm xâm lấn là một trong các bệnh lý nhiễm trùng nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao. Bệnh thường gặp ở các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như suy giảm miễn dịch, ghép tạng, ung thư máu.

Một số loại nấm xâm lấn thường gặp như: Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Talaromyces marneffei và Pneumocystis jirovecii.

Để xét nghiệm chẩn đoán nấm có thể sử dụng 5 phương pháp:

  • Phương pháp nhuộm soi và nuôi cấy
  • Phương pháp huyết thanh chẩn đoán
  • Phương pháp sinh học phân tử
  • Phương pháp chẩn đoán hình ảnh

Sau đây là nội dung chi tiết hướng dẫn chẩn đoán điều trị nhiễm nấm xâm lấn mới nhất của Bộ y tế, mời các bạn cùng tham khảo.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ Y TẾ
___________
Số: /-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________
Hà Nội, ngày tháng năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tài liệu chuyên môn
“Hướng dn chẩn đoán và điều tr nhiễm nấmm lấn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
n cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
n cứ Nghị đnh số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính
ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bannhm theo Quyết đnh y tài liệu chuyên mônHướng dẫn
chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn”.
Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán điều trị nhiễm nấm
xâm lấn được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra B, Tổng Cục
trưởng, Cục trưởng Vụ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám
đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh vin
trực thuộc BY tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB;
- u: VT, KCB.
KT. BỘ TỞNG
THỨ TRƯỞNG
[d
aky]
Nguyễn Trường Sơn
3429
14
7
1
HƯỚNG DN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIU TR
NHIM NM XÂM LN
(Ban hành kèm theo Quyết định s /QĐ-BYT
ngày tháng năm 2021)
Hà Ni, 2021
3429
14
7
1
CH
ĐẠO
BIÊN
SON
PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng B Y tế
CH BIÊN
PGS.TS. Lương Ngc Khuê, Cục trưởng Cc Qun lý Khám, Cha bnh B Y tế.
ĐỒNG CH BIÊN
GS.TS. Nguyn Gia Bình, Ch tch Hi Hi Hi sc Cp cu và Chống độc Vit
Nam.
GS.TS. Ngô Quý Châu, Ch tch Hi Hô Hp Việt Nam, Giám đc chuyên môn,
Bnh viện đa khoa Tâm Anh.
PGS.TS. Chu Th Hnh, Phó Ch tch Hi Hô hp Vit Nam, Ch tch Hi Hô Hp
Ni.
THAM GIA BIÊN SON:
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng khoa Dưc, Bnh vin Bch Mai
TS. Huỳnh Văn Ân, Phó Giám đc Bnh viện nhân dân Gia Định
PGS.TS. Trn Quang Bính, Bnh vin Quc tế City thành ph H Chí Minh
PGS.TS. Trn Thanh Cng, Giám đốc chuyên môn Bnh viện đa khoa Quc tế
Vinmec Hi Phòng
PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Phó Giám đc Bnh vin Bch Mai
PGS.TS. Lê Tiến Dũng, Trưng khoa Hô hp, Bnh viện Đi học Y dược TP. HCM
TS. Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cc Qun lý Khám, cha bnh
PGS.TS. Vũ Văn Giáp, Phó Giám đc Trung tâm Hô hp, Bnh vin Bch Mai.
TS. Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bnh nhiệt đới, Bnh vin Ch Ry
TS. Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Bnh vin nhân dân 115
ThS. Nguyn Trng Khoa, Phó Cục trưởng Cc Qun lý Khám, cha bnh
BSCKII. Nguyn Th Nam Liên, Nguyên Trưởng khoa Vi sinh, Bnh vin TW Huế
TS. Cn Tuyết Nga, Trưng Khoac, Bnh viện đa khoa Tâm Anh
BSCKII. Trn Th Thanh Nga, Nguyên Trưởng khoa Vi sinh, Bnh vin Ch Ry
PGS.TS. Trần Văn Ngc, Ch tch Liên chi Hi Hô hp thành ph H Chí Minh
ThS. Trương Lê Vân Ngọc, Phó trưng Phòng Nghip v - Thanh tra Bo v sc
khe cán b, Cc Qun lý Khám, cha bnh
TS. Lê Đức Nhân, Giám đốc Bnh viện Đà Nng
TS. Phm Hồng Nhung, Phó Trưng khoa Vi sinh, Bnh vin Bch Mai
TS. Trương Thiên Phú, Trưởng khoa Vi sinh, Bnh vin Ch Ry
PGS.TS. Phan Thu Phương, Giám đc Trung tâm Hô hp, Bnh vin Bch Mai
ThS. Trương Thái Phương, Trưng khoa Vi sinh, Bnh vin Bch Mai
Đánh giá bài viết
1 97
Bài liên quan