Hướng dẫn 35/HD-VKSTC

Hướng dẫn 35/HD-VKSTC - Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018

Ngày 28/12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Hướng dẫn 35/HD-VKSTC hướng dẫn Công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018. Theo đó, đề nghị VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nội dung về công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Hướng dẫn 35/HD-VKSTC

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/HD-VKSTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

HƯỚNG DẪN
CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2018

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018; trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 và tiếp tục thực hiện phương châm « Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả ». Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đề nghị VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong toàn Ngành. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo quy định mới của pháp luật góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, bảo đảm quyền của người bị giam giữ và người chấp hành án.

2. Yêu cầu

Tiến hành đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018.

Đề cao trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc phát hiện vi phạm pháp luật, sơ hở, thiếu sót trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; xác định nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm; kiên quyết kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục và chấm dứt vi phạm.

Thường xuyên rà soát, định kỳ kiểm tra, đánh giá và báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Toàn ngành triển khai các biện pháp, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ - VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Phối hợp triển khai thực hiện chế định mới của pháp luật về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Thực hiện và hướng dẫn VKS cấp dưới thực hiện biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực các kiến nghị, kháng nghị của VKS theo quy định mới của pháp luật. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án tử hình và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân được ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối với công tác kiểm sát

1.1. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

VKSND các cấp tập trung kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, chế độ tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật; bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Trong đó, chú trọng kiểm sát về căn cứ, thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam, việc chấp hành thời hạn tạm giữ, tạm giam của cơ quan, người tiến hành tố tụng; việc thông báo sắp hết thời hạn, kiến nghị quá hạn tạm giam và việc tăng, giảm số lượng người bị tạm giữ, tạm giam trong các giai đoạn tố tụng; kịp thời trao đổi với các đơn vị Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các trường hợp hết hạn tạm giữ, tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS, không để xảy ra quá hạn tạm giữ, tạm giam thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để theo dõi các trường hợp VKS quyết định không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định không phê chuẩn lệnh tạm giam và gia hạn tạm giữ, tạm giam, các trường hợp thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam, quyết định trả tự do trong trường hợp đã có quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án mà không bị giam giữ về hành vi phạm tội khác…; kịp thời phát hiện, trả tự do cho người bị giam giữ không có căn cứ và trái pháp luật.

Kiểm sát chặt chẽ chế độ quản lý giam giữ, kịp thời phát hiện việc phân loại giam giữ không đúng quy định cũng như các vi phạm, tồn tại trong công tác quản lý giam giữ để hạn chế thấp nhất các trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, chết do đánh nhau, tự sát, phạm tội mới, vi phạm nội quy...tại nơi giam giữ, chú ý phát hiện các vi phạm, thiếu sót trong quản lý người bị kết án tử hình như về kết cấu công trình, buồng giam; việc trang bị camera giám sát, việc phát hiện vật cấm nhằm chống trốn, tự sát chết, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục.

Kiểm sát việc thực hiện chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, như chế độ gặp thân nhân, người bào chữa, nhận quà trong thời gian bị giam giữ; chế độ đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, chú ý kiểm sát chế độ ăn, ở và quản lý giam giữ đối với người bị kết án tử hình, bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo, nhân đạo, không tra tấn, truy bức, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Tăng cường gặp hỏi người bị tạm giữ, người bị tạm giam để kịp thời phát hiện vi phạm trong quá trình giam giữ.

1.2. Kiểm sát thi hành án hình s

Kiểm sát việc Toà án ra các quyết định về thi hành án hình sự bảo đảm đúng thời hạn, thẩm quyền ra quyết định và nội dung của quyết định, kịp thời phát hiện các sai sót của các quyết định về thi hành án hình sự, yêu cầu hủy bỏ các quyết định hoãn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành án không đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp Tòa án chậm ra quyết định thi hành án; Công an chậm áp giải, chậm ra quyết định truy nã và trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, không tự nguyện thi hành án trốn ngoài xã hội, nắm chắc kết quả truy bắt đối tượng đi chấp hành án bảo đảm các bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành.

- Trong kiểm sát thi hành án phạt tù: Tăng cường kiểm sát đột xuất, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp, tập trung phát hiện vi phạm trong công tác quản lý giam giữ dẫn đến việc phạm nhân mang vật cấm vào nơi giam, vi phạm nội quy, phạm tội mới; các trường hợp trốn, chết do đánh nhau, tự sát; đặc biệt là những vi phạm, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của người chấp hành án; xác định nguyên nhân, điều kiện để kiến nghị, kháng nghị khắc phục và chấm dứt vi phạm.

Kiểm sát việc thực hiện chế độ đối với phạm nhân, cần chú trọng kiểm sát việc thực hiện chế độ lao động và học tập của phạm nhân, đặc biệt lưu ý những vi phạm từ việc bố trí phạm nhân lao động tại các khu sản xuất, điểm lao động lẻ xa trung tâm, lao động vào các ngày nghỉ, lao động trong thời gian được học tập và việc phân phối, sử dụng kết quả lao động của phạm nhân, việc bán hàng căng tin.

Phối hợp chặt chẽ với Tòa án và Cơ quan thi hành án hình sự để quản lý, theo dõi chặt chẽ số được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương, kịp thời yêu cầu đưa đi chấp hành án những trường hợp không còn đủ điều kiện hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và đối tượng tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính từ 02 lần trở lên.

Thuộc tính văn bản: Hướng dẫn 35/HD-VKSTC

Số hiệu35/HD-VKSTC
Loại văn bảnHướng dẫn
Lĩnh vực, ngànhBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự, Thủ tục Tố tụng
Nơi ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
Người kýVũ Huy Thuận
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực
28/12/2017
Đánh giá bài viết
1 201
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.