Hướng dẫn 2616/HD-YT-BHXH về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2017 thành phố Hà Nội

Hướng dẫn 2616/HD-YT-BHXH - Đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2017 thành phố Hà Nội

Hướng dẫn 2616/HD-YT-BHXH năm 2016 về đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2016. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tải về để tham khảo.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LIÊN NGÀNH Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2616/HD-YT-BHXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh;

Thực hiện Công văn số 4239/BHXH-CSYT ngày 02/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh;

Căn cứ Quy chế phối hợp Liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội số 411/LN- YT-BHXH ngày 12/02/2010 của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội Thành phố về hoạt động thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT),

Căn cứ thực tế số người tham gia BHYT và phù hợp với đặc điểm của tổ chức hệ thống y tế trên địa bàn, khả năng cung cấp dịch vụ y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB), góp phần hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên. Để người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu theo quy định, Liên ngành Y tế - BHXH TP Hà Nội tạm thời hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu, quy định số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB năm 2017 như sau:

1. Đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện:

Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB.

(Danh sách các cơ sở KCB theo phụ lục số 01 đính kèm).

2. Đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tuyến Trung ương:

2.1. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến Trung ương nơi thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên cùng địa bàn thuộc quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là huyện) khi cơ sở KCB còn khả năng tiếp nhận.

(Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục số 02 đính kèm).

2.2. Người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tại Mục 1, Điểm 2.1 Mục 2 nêu trên và được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB khác trong các trường hợp sau:

- Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị.

- Đối tượng công tác trong quân đội khi nghỉ hưu; đối tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Y học Phòng không- không quân.

- Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của Thành phố (đã được Ban Bảo vệ sức khỏe Thành phố cấp sổ khám bệnh) được đăng ký KCB ban đầu tại các phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố hoặc các phòng khám sức khỏe cán bộ tại các bệnh viện (Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục số 03 đính kèm).

3. Đăng ký KCB ban đầu tại các y tế cơ quan, đơn vị, trường học:

Các đơn vị này chỉ nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng thuộc đơn vị quản lý.

(Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục số 04 đính kèm).

4. Tổ chức thực hiện:

- Trường hợp số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện vượt quy định thì hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại tuyến xã hoặc tại các phòng khám đa khoa hoặc các cơ sở KCB khác tương đương tuyến huyện. Tuy nhiên các phòng nghiệp vụ BHXH Thành phố và BHXH huyện giải quyết đối với các đối tượng: người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, cán bộ nghỉ hưu trong năm trên địa bàn thuộc quận, huyện mà người tham gia cư trú nếu có nguyện vọng.

- Những trường hợp vướng mắc phát sinh, BHXH Thành phố chủ động hướng dẫn giải quyết cho phù hợp.

- Giao phòng Cấp sổ, thẻ thuộc BHXH Thành phố hàng tháng có trách nhiệm thông báo số lượng thẻ được đăng ký KCB ban đầu tại từng cơ sở KCB để BHXH huyện hướng dẫn người tham gia BHYT.

Yêu cầu các phòng nghiệp vụ BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện, thị xã hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu theo các nội dung trên. Giải thích cụ thể để người tham gia BHYT hiểu và lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Liên ngành (qua Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội) để thống nhất xem xét giải quyết./.

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Nhị Hà

BHXH TP HÀ NỘI
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hòa

Nơi nhận:
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để báo cáo);
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;
- Giám đốc SYT, BHXH Thành phố (để báo cáo);
- Sở Công an Hà Nội;
- Các PGĐ BHXH TP (để chỉ đạo);
- Các phòng nghiệp vụ BHXH TP HN (để thực hiện);
- BHXH các quận, huyện, thị xã (để thực hiện);
- Phòng Nghiệp vụ Y, TCKT thuộc SYT (để thực hiện);
- Website BHXH Thành phố;
- Website Sở Y tế Hà Nội;
- Lưu: VT SYT, VT BHXH (06 bản).

PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU TUYẾN XÃ, TUYẾN HUYỆN

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn Liên ngành số 2616/HD-YT-BHXH ngày 17 tháng 11 năm 2016)

STT

Mã KCB

Tên cơ sở KCB

Địa chỉ

Sthẻ tối đa năm 2017

Số thẻ có hạn SD từ 01/01/2017

Số thẻ hướng dẫn đăng ký năm 2017

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

I

QUẬN ĐỐNG ĐA

1

01-020

PK 107 Tôn Đức Thắng (PK1- TTYT quận Đống Đa)

107 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

50,000

13,016

36,984

2

01-021

PKĐK Kim Liên (PK3- TTYT quận Đống Đa)

B20A, Tập thể Kim Liên, Đống Đa

10,000

4,430

5,570

3

01-064

PKĐK số 2 (TTYT quận Đống Đa)

Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa

20,000

2,063

17,937

4

01-042

Công ty TNHH KCB & tư vấn sức khỏe Ngọc Khánh*

211 phố Chùa Láng, Đống Đa

5,000

463

4,537

5

01-940

Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty cổ phần Y tế- Khám chữa bệnh Việt Nam*

70 Nguyễn Chí Thanh

5,000

944

4,056

6

01-214

PKĐK Medelab *

86-88 Nguyễn Lương Bằng

18,000

2,526

15,474

II

QUẬN HOÀNG MAI

1

01-030

PKĐK Lĩnh Nam (TTYT quận Hoàng Mai)

Phường Lĩnh Nam

50,000

18,450

31,550

2

01-045

PKĐK Linh Đàm (TTYT quận Hoàng Mai)

Linh Đàm

50,000

16,132

33,868

3

01-D51

TYT Phường Thanh Trì (TTYT Hoàng Mai)

Phường Thanh Trì

Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi

4

01-D52

TYT Phường Vĩnh Hưng (TTYT Hoàng Mai)

Phường Vĩnh Hưng

Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi

5

01-D53

TYT Phường Định Công (TTYT Hoàng Mai)

Phường Định Công

Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi

6

01-D54

TYT Phường Mai Động (TTYT Hoàng Mai)

Phường Mai Động

Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi

7

01-D55

TYT Phường Tương Mai (TTYT Hoàng Mai)

Phường Tương Mai

Chỉ nhận trẻ em dưới 6 tuổi

Thuộc tính văn bản: Hướng dẫn 2616/HD-YT-BHXH

Số hiệu2616/HD-YT-BHXH
Loại văn bảnHướng dẫn
Lĩnh vực, ngànhBảo hiểm, Thể thao - Y tế
Nơi ban hànhThành phố Hà Nội
Người kýNguyễn Đức Hòa, Trần Thị Nhị Hà
Ngày ban hành17/11/2016
Ngày hiệu lực17/11/2016

Đánh giá bài viết
1 434
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.