Hướng dẫn 16-HD/BTGTW về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Hướng dẫn số 16 về chuyên đề học và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh 2021

Ngày 27/7 năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 16-HD/BTGTW về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Nhằm tạo sự thống nhất về tổ chức, học tập tuyên truyền đến cán bộ, Đảng viên, công chức viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường. Ban tuyên giáo TW đã ban hành Hướng dẫn 16-HD/BTGTW để các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền căn cứ vào các hướng dẫn này để triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa.

Nội dung học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa 2021 mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 160
Bài liên quan