Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất

Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất

Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất là mẫu hợp đồng cho thuê, (cho thuê lại) quyền sử dụng đất mới nhất đáp ứng nhiều nhu cầu mới phát sinh trong giao dịch liên quan đất đai, kinh doanh được ban kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Mời các bạn nghiên cứu và tham khảo.

Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Giấy đặt cọc mua bán nhà

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

.............., ngày ..... tháng ..... năm .........

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ (CHO THUÊ LẠI) QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Số ........../HĐ

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số: ........../2015/NĐ-CP ngày ....... tháng ....... năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Các căn cứ pháp lý khác.

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ (BÊN CHO THUÊ LẠI)

- Tên doanh nghiệp:............................................................................................................

- Địa chỉ:..........................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.................

- Mã số doanh nghiệp:......................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật:...................................... Chức vụ:....................................

- Số điện thoại liên hệ:.......................................................................................................

- Số tài khoản:.............................................................. Tại ngân hàng..............................

- Mã số thuế:...................................................................................................................

II. BÊN THUÊ (BÊN THUÊ LẠI)

- Ông/Bà[Nếu bên thuê là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó, số điện thoại liên hệ, số tài khoản (nếu có), mã số thuế.]:

- Sinh ngày: ................./................/......................

- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: Cấp ngày: ....../....../.........

Tại:..............................................................................................................................

- Quốc tịch (đối với người nước ngoài):.........................................................................

- Địa chỉ liên hệ:...........................................................................................................

- Số điện thoại:...........................................................................................................

- Email:.......................................................................................................................

(Trường hợp bên thuê là cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Trường hợp bên thuê là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân. Trường hợp bên thuê là vợ và chồng thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Trường hợp bên thuê là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức).

Hai bên đồng ý thực hiện việc cho thuê quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Thông tin về đất cho thuê (cho thuê lại)

1. Quyền sử dụng đất của Ông (bà) hoặc tổ chức:

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

(Đối với hợp đồng cho thuê lại cần thêm thông tin về tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất của thửa đất cho thuê)

2. Đặc điểm cụ thể của thửa đất như sau:

- Thửa đất số:.............................................................................................................

- Tờ bản đồ số:..........................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất:.....................................................................................................

- Diện tích: ................./..............m² (bằng chữ:.........................................................)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:.................... m²

+ Sử dụng chung:................... m²

- Mục đích sử dụng:...................................................................................................

- Thời hạn sử dụng:....................................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:..................................................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):.............................................................

3. Các chỉ tiêu về xây dựng của thửa đất như sau:

- Mật độ xây dựng:......................................................................................................

- Số tầng cao của công trình xây dựng:.........................................................................

- Chiều cao tối đa của công trình xây dựng:...................................................................

- Các chỉ tiêu khác theo quy hoạch được duyệt):.............................................................

4. Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất:

a) Đất đã có hạ tầng kỹ thuật (nếu là đất trong dự án đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng);

b) Đặc điểm nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất: (nếu có).

Đánh giá bài viết
1 2.157
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.