Hội nghị Trung ương 10 khóa 12

Khai mạc hội nghị TW 10 khóa 12

Khai mạc hội nghị Trung ương 10 Sáng 16/8, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành theo sự phân công của Tổng bí thư, Chủ tịch nước.

Mời các bạn tham khảo:

Nội dung họp hội nghị TW 10 khóa 12

Sáng 16/8, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc tại Hà Nội.

Hội nghị cho ý kiến về Đề cương báo cáo chính trị và đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Bên cạnh đó, Trung ương còn xem xét, cho ý kiến về đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (sẽ trình Đại hội XIII của Đảng)....tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu khai mạc đã đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các Tờ trình và dự thảo Đề cương báo cáo, trước hết là về chủ đề, tư tưởng chỉ đạo, tiêu đề của Báo cáo chính trị, kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo.

Hội nghị diễn ra ngay trước thời điểm chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc ngày 20/5.

Cũng tại hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương nghe báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã chỉ đạo và giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến nay. Đồng thời, nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Đánh giá bài viết
1 3.058
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.