Học sinh Hà Nội có thể được điều chỉnh giờ học do rét đậm

Công văn chỉ đạo đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh

Ngày 16/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 4424/SGDĐT-CTTT về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh.

Hiện nay, khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại. Do đó, để đảm bảo sức khỏe và phòng, chống rét cho học sinh, các trường học, đặc biệt là trường học tại vùng nông thôn, miền núi và các lớp điểm lẻ, địa bàn khó khăn cần chú ý:

- Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Nếu học sinh đến muộn vì thời tiết thì giải quyết để học sinh không phải nghỉ học;

- Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú, phòng ăn… đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Đặc biệt, phải đảm bảo nước ấm để chăm sóc trẻ mầm non;

- Không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp cha mẹ quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc học sinh mặc đồng phục những ngày giá rét…

Riêng các trường bán trú, cần đảm bảo đủ thức ăn, thực phẩm sạch; chế độ ăn hợp lý; cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa ấm áp…

Nội dung chi tiết mời các bạn xem trên file PDF.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /SGDĐT-CTTT
V/v đảm bảo sức khỏe
phòng chống rét cho học sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2020
Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX;
- c đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay
không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ, do ảnh hưởng của
không khí lạnh cường độ mạnh nên khu vực Nội sẽ có những ngày sẽ t
đậm, rét hại. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), UBND
Thành phố để đảm bảo sức khỏe phòng, chống t cho học sinh, Giám đốc Sở
GDĐT Nội yêu cầu trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã, th trưởng
các đơn vị, trường học, đặc biệt là các trưng học vùng nông thôn, miền núi
các lớp điểm lẻ, địa bàn khó khăn cần chú ý thực hiện tốt các nội dung sau:
- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm tra và sửa chữa kịp thời
các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... đảm bảo tránh
gió lùa, đánh sáng và giấm cho học sinh. Đặc biệt đối với các trường mầm
non cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu.
- Đối với các trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm: đảm bảo đủ
thức ăn thực phẩm sạch, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt;
chỗ nghỉ trưa ấm áp; chuẩn bị đủ cơ số thuốc theo quy định phục vụ công tác y tế
học đường.
- Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những
ngày rét đậm, rét hại; phối hợp cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc
đủ ấm; không bắt buộc học sinh phải mặc đng phục trong những ngày giá rét.
- Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các
trường thđiều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường
quá sớm (theo chỉ đạo của Sở GDĐT và các phòng GDĐT). Trường hợp học sinh
đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.
Sở GDĐT đề nghị c Phòng GDĐT quận, huyện, th các đơn vị
trường học nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- UBND Thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng TTĐT của Ngành;
- u: VT, CTTT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Xuân Tiến
4424
16
Ký bởi Sở Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Hà Nội
vanthu_sogddt@hanoi.gov.vn
Giờ ký: 2020-12-
16T17:30:18.4131339+07:00
Đánh giá bài viết
1 36
Bài liên quan